Verejné obstarávanie

Cirkevná škola v prírode, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Cirkevná škola v prírode, Juskova Voľa 118,
094 12 Vechec,
IČO: 42029082,
DIČ: 2022278995,
č.ú: 2208170956/0200
zastúpená: Mgr. Michal Jančišin 
email: barka@gmcbarka.sk

Názov zákazky:

Multifunkčné ihrisko Bárka

Vyžiadanie súťažných podkladov:

Kritérium na vyhodnotenie ponuky:

Najnižšia cena s DPH celkom

Termín ukončenia ponúk:

1.4.2022