Modlitba za Ukrajinu Pripoj sa k nám!

Modlime sa za našich bratov na Ukrajine! Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme: Príď na pomoc na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdce mužov i žien, ktorí zaslepení nenávisťou a sebectvom neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili, a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili.

Bože, Ty jediný si svätý, Ty jediný si prameň všetkého dobra; pomáhaj nám na príhovor svätého Vladimíra, aby sme svoj život usporiadali podľa Tvojej vôle, zjavovanej prostredníctvom Evanjelia, aby sme sa nepripravili o účasť na Tvojej sláve.

Prosíme ťa, stoj pri svojich deťoch na Ukrajine, bráň a ochraňuj týchto našich milovaných bratov, vyprosuj im tak potrebné zmierenie a naplň ich srdcia pokojom a láskou.

Prosíme o to skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána, lebo On s Tebou v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen.

Sv. Vladimír, (+1015), patrón Ruska a Ukrajiny a rodičov veľkých rodín.

Vladimír bol synom kyjevského kniežaťa Svjatoslava a vnukom sv. Oľgy. Po otcovej smrti sa kyjevské kniežactvo rozdelilo jeho trom synom. Jaropolk vládol v Kyjeve, Vladimír v Novgorode a Oleg v drevljanskej oblasti. Vladimír však čoskoro tiahol s vojskom do Škandinávie. To využil Jaropolk, zabil Olega a obsadil Novgorod. Keď sa v r. 980 Vladimír vrátil, porazil Jaropolka a stal sa vládcom nad celým kyjevským kniežactvom.

Neskôr prišli poslovia z Grécka a kniežaťu objasnili históriu Starého a Nového zákona, vtelenie a umučenie Božieho Syna, zoslanie Ducha Svätého a rozšírenie Cirkvi. Tajomstvo lásky Božieho Syna veľmi udivilo tohto pohana. Aby sa ešte viac dotkol Vladimírovho srdca posol vytiahol ikonu posledného súdu. Knieža vykríkol: „Akí šťastní sú tí, ktorí sú po pravici, a beda tým, ktorí sú po ľavici.“ Nato mu filozof povedal: „Ak sa chceš stáť medzi spravodlivými, ver v Ježiša Krista, ktorý bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych, a daj sa pokrstiť v jeho mene.“ Vladimír sa poradil s radcami a poslal vyslancov do kresťanských krajín. Po návrate hlásili Vladimírovi: „V Grécku patriarcha vystrojil slávnostnú liturgiu a my sme nevedeli, či sme v nebi alebo na zemi. … Vladimír sa preto chcel dal pokrstiť. Poslal byzantskému cisárovi žiadosť, aby mu dal za ženu svoju sestru Annu. Tá súhlasila iba s podmienkou, že sa Vladimír dá pokrstiť. A tak Vladimír prijal v Korsuni r. 988 svätý krst a dostal meno Bazil.

Carihradský patriarcha kniežaťu poslal metropolitu pre celú Rus. Po návrate do Kyjeva Vladimír kázal nahádzať pohanské modly do riek a rozkázal všetkým obyvateľom, aby prichádzali k Dnepru, kde ich metropolita s duchovenstvom krstili. Keď bol pokrstený Kyjev, jazdil Vladimír po celej Rusi, dával obyvateľov krstiť a všade zakladal chrámy i školy a ošetrovne. Budoval nové mestá a pevnosti. Chudí a slabí u neho nachádzali záštitu a staval im jedálne. Vladimír sám sa zmenil tak, že už ani najhoršieho zločinca nedokázal odsúdiť na smrť.

Sv. Vladimír zomrel 15.7.1015, po 37 rokov vlády v Rusi. Jeho telo uložili v Kyjeve v Desjatinnom chráme, ktorý dal sám postaviť. 

Podobné články