POSLEDNÉ SPOLOČNÉ ZÁŽITKY

 

                                              Kvetný víkend Prešovskej archieparchie     FOTO

            V dňoch 07. – 09. apríla 2017 sa mladí z Prešovskej archieparchie stretli v Gréckokatolíckom mládežníckom centre (GMC) Bárka v Juskovej Voli, aby spoločne prežili Kvetný víkend. Takmer 40 mladých ľudí uvažovalo nad myšlienkou: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49). V piatok  po spoločnom slávení Božskej služby vopred posvätených darov sme sa rozišli do skupiniek, kde sme okrem zoznamovačky uvažovali nad už spomínaným  citátom. V sobotu vstúpili účastníci do rozjímania o tajomstvách Presvätej Bohorodičky modlitbou Akatistu.  Hneď po raňajkách mladých príjemne prekvapila návšteva o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, ktorý predsedal svätej liturgii. V homílii poukázal na silu Božej moci, ktorá povolala mŕtveho Lazára z hrobu. Tiež vyjadril radosť nad službou každého dobrovoľníka slúžiaceho v našej cirkvi. Mladí rozvíjali vzťah k Bohorodičke nielen skrze modlitbu, ale aj počuté slovo v katechézach: „Byť ako Matka“ a „ S Máriou k Ježišovi“. Večerný program vyvrcholil modlitbou krížovej cesty s tieňovými výjavmi pod vedením kapely Anastasis.  Tento deň  mladí ukončili aktivitami, ktoré zábavnou formou prezentovali Mariánske pútnické miesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  V nedeľu ráno pred svätou liturgiou sa účastníci zasvätili Presvätej Bohorodičke a po svätej liturgii sa všetci spoločne presunuli do Prešova, kde sa pripojili k ostatným mladým Prešovskej archieparchie. Takmer 400 mladým ľuďom bolo predstavené logo mladých Prešovskej archieparchie na rok 2017 a zároveň pod vedením skupiny Onezim sa mladí učili ukazovačkou novú hymnu. Potom už  nasledoval príhovor o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý v  krátkosti pripomenul, aké veľké veci urobil Boh našej cirkvi prostredníctvom utrpenia, ktoré pramenilo z jej prenasledovania počas vlády komunizmu. Osobitne spomenul príbehy niektorých kňazov, rehoľníkov a členov ich rodín, ktorí hrdinsky znášali príkoria spôsobené za to, že ostali verní svojej cirkvi . Následne po katechéze vladyka Ján v tombole vyžreboval šiestich výhercov, ktorí vyhrali rôzne pobytové poukazy na podujatia v GMC Bárka v Juskovej Voli. Preniknutí atmosférou zvedavosťou počúvali mladí odpovede na svoje otázky od obidvoch vladykov Prešovskej archieparchie a následne boli mladí videovstupmi pozvaní  do Archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka(AŠAD), na Letné stretnutia mládeže 2017 a gospelový festival Bárkafest. Súhrnnou prezentáciou boli predstavené aktivity, ktoré sa realizovali prostredníctvom GMC Bárka od minulej Kvetnej nedele až po súčasnú. Scénkou boli prezentované udalosti zo života Ježišovej matky Márie počas ktorej Laura Krehlíková maľovala obraz netradičnou výtvarnou technikou. Výsledkom bol obraz Panny Márie s dieťaťom v náručí. Vladyka Ján, tak ako je zvykom po ukončení  dvoch ročníkov AŠAD, odovzdal jej dvadsiatim ôsmym účastníkom osvedčenia  o absolvovaní vzdelávania  a absolventské listy  a vyzval ich, aby získané skúsenosti a vedomosti využili čo najlepšie v službe cirkvi. No a po odovzdávaní nasledovalo  oceňovanie.  Vladyka Ján odovzdal pamätnú medailu blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča štyrom dlhoročným  a stále horlivým dobrovoľníčkam a pracovníčkam s mládežou v prešovskej archieparchii, a to: Mgr. Viktórii Žolnovej,  Mgr. Ivane Strelcovej, Mgr. Beate Baranovej a Mgr.  Márii Židovej. Na záver sa spoločne s mladými  vladyka Ján pomodlil Korunku k Božiemu milosrdenstvu a  poďakoval účinkujúcim i organizátorom za prípravu, udelil všetkým archijerejské požehnanie.

AŠAD  Apríl  FOTO

Protopresbyterát Medzilaborce na víkendovke  Foto

 V dňoch 24.-26.03.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 34 mladých ľudí z protopresbyterátu Medzilaborce. Dvanásť animátorov pod vedením Janka Vargu, Slávky Bučkovej a otca Petríka uvažovali nad témou „Milosrdný ako otec“. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili v mladých skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. V katechéze  mladí spoznávali vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva O márnotratnom synovi. V nedeľu sa mladí inšpirovaní podobenstvom O milosrdnom samaritánovi učili skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. 

Protopresbyteráty Prešov, Sabinov, Hanušovce na víkende v Bárke  Foto

 

 

V dňoch 17.-19.03.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 127 mladých ľudí z protopresbyterátov Prešov, Sabinov, Hanušovce. Spolu s pätnástimi animátormi a tromi kňazmi uvažovali nad témou „Milosrdný ako otec“. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili v mladých skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. V katechéze  mladí spoznávali vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva O márnotratnom synovi. V nedeľu sa mladí inšpirovaní podobenstvom O milosrdnom samaritánovi učili skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. Zodpovednou animátorkou za víkend boli Nikoleta Bobeničová a Andrea Pizurová . 

 Duchovné cvičenia animátorov  a dobrovoľníkov GMC Bárka na Ukrajine Foto

So začiatkom Veľkého štyridsaťdňového pôstu sa začala aj príprava mladých animátorov z Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka z Juskovej Voli-príprava zaprieť sám seba a spolu s duchovnými otcami, otcom Maľarčíkom a otcom Marcinom sa vybrať na púť až za hranice do ďalekej Zarvanice na Ukrajine, vzdialenej takmer 400km v dňoch 10.-13.03.2017.  Avšak ani dlhá cesta, nepoznané podmienky, či prognózy nepriaznivosti počasia neboli prekážkou, aby sa 40 ľudí slobodne rozhodlo vystúpiť z pohodlí svojich domov a zakúsiť tak život v iných podmienkach aspoň na pár dní.

Táto víkendová formácia bola plná dotykov Boha skrz slov otca Matúša Marcina, exorcistu Košickej eparchie, ktorý aktuálne pôsobí vo farnosti Petrikovce. Mladým sa prihováral a vysvetľoval mnohé dôležité aspekty na témy prekliatí, rodových záťaží, dotkol sa aj témy čistého života, sexuality a prerozprával aj niektoré vlastné skúsenosti zo služby oslobodenia. Katechézy vzbudili veľký záujem, ktorého dôkazom bolo aj množstvo otázok zo strany účastníkov. Byť vo väčšom duchovnom spojení podmieňoval aj fakt, že animátori boli ubytovaní v areáli, kde sa nachádzajú 4 chrámy, prameň, vyvierajúci zo zeme, ktorý je zasvätený Panne Márii, spávali v priestoroch kňazského seminára a dokonca boli účastní aj na liturgii, ktorú celebroval miestny kňaz v ukrajinskom jazyku. Mohli tak zakúsiť aj veľkú silu jedinečnosti ukrajinského cirkevného spevu mladých bohoslovcov. Tí sa o nich aj celú púť príkladne starali, posluhovali im s jedlom a pomohli im tak priblížiť ukrajinskú kuchyňu i kultúru.

Obohatením hneď zo začiatku bol liturgický obrad pomazania chorých v miestnom chráme, v ktorom sa nachádza aj čudotvorná ikona Presvätej Bohorodičky. Veľkým požehnaním bola aj modlitba v chráme s relikviami sv. Jána Krstiteľa i relikviami Sv. Kríža, ktorými boli všetci účastníci požehnaní. Skúškou viery bola večerná krížová cesta za zimy a dažďa, ktorej zastavenia sa nachádzajú v areáli. Citeľný dôraz počas celej tejto púte sa kládol na sebazapieranie, modlitbu, vnímanie slov prostredníctvom ktorých sa Pán prihováral, ale aj možnosť stráviť chvíľu čas osamote, niekde v tichu a tajomna inej zeme, iných mravov, iných zvyklostí, bez signálu, bez internetu...

V pondelok bol pripravený exkurzný program v meste Ľvov, ktorý je nielen krásnym historickým mestom, ale je to aj miesto silnej duchovnej tradície.  Aj tu mohli mladí animátori v tichosti vo svojich  modlitbách predkladať prosby v jednotlivých chrámoch, ktoré navštívili.

Samozrejme, že okrem spomienok si účastníci odnášajú aj množstvo ikoniek, ružencov, či olejov, ktoré boli vďaka duchovným otcom posvätené, či dokonca  exorcizované. Táto púť bola pre mnohých veľkým duchovným zážitok a mnohí veria, že si nájde svoje pokračovanie aj v budúcnosti.

                                                                                                  Dominika 

  Život v Kristovi  FOTO

 

Počas víkendu 10.-12.03.2017 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Život v Kristovi, ktorého sa spolu s tímom zúčastnilo 81 mladých ľudí. Tím pod vedením Petra Liptáka z Košíc sa venoval týmto témam: dôležitosť modlitby, prečo a ako čítať Božie slovo, ako obstáť v duchovnom boji, ako sa nechať viesť Svätým duchom a ako hovoriť iným o Kristovi. Obohatením a spestrením programu boli rôzne dynamiky, nechýbalo slávenie Eucharistie, osobná i spoločná modlitba.

 

Protopresbyteráty Bardejov a Hrabské na víkende v Bárke Foto

 

V dňoch 24.-26.02.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 42 mladých ľudí z protopresbyterátov Bardejov a Hrabské. Spolu s animátormi a kňazmi uvažovali nad témou „Milosrdný ako otec“. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili v mladých skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. V katechéze  mladí spoznávali vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva O márnotratnom synovi. V nedeľu sa mladí inšpirovaní podobenstvom O milosrdnom samaritánovi učili skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. Zodpovednou animátorkou za víkend boli Andrea Pizurová, Nikoleta Bobeničová a kňazi o Lukáš Šoltýs, o. Ján Hromo. 

Kurz Filip Foto

V dňoch  17.- 19.02. 2017 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Spolu 37 účastníkov bolo povzbudených spoločnými modlitbami chvál, rôznymi dynamikami, každodenným slávením sv. liturgií ako aj osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a moci, ktoré sa naplno prejavili v ich životoch. 

Účastníci AŠAD prežívali Svetový deň chorých Foto

V dňoch 10.  – 12. Februára 2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 45 účastníkov Školy služby a 30 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a desiatich animátorov.

V Škole učeníka mladí spoznávali krásu byzantského obradu o ktorom prednášal Martin Tkáč

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o téme praktického vedenia stretiek. Lektorkou tohto víkendu bola Ivana Strelcová. V hudobnom odbore sa mladí učili modlitbe chvál, ktorú priblížil Marek Pulščák.

Obohatením víkendu bolo prežívanie Svetového dňa chorých a to modlitbou Paraklisu, ktorú mladí obetovali za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom stratili svoje zdravie a zároveň aj tým, že mnohí prijali sviatosť pomazania chorých. 

V GMC Bárka sa konal kurz Evanjelizácia v Božej moci

Členovia tímu Petra Liptáka v dňoch 27. -29.1.2017 v GMC Bárka v Juskovej Voli vydávali svedectvo o Božej moci, ktorá ich sprevádza a pôsobí pri evanjelizácii. Prednášky o novej evanjelizácii, o svedectve, o princípoch evanjelizácie s mocou, ako aj o nutnosti byť vyzbrojený Svätým Duchom obohatili 71 účastníkov. Všetci boli povzbudení k hlbokému životu s Kristom, aby tak boli svedectvom pre mnohých, veď každý človek je „listom“, ktorý čítajú a poznajú všetci ľudia. Na víkende nechýbali práce v skupinkách, workshopy, spoločné modlitby.

Účastníci AŠAD sa učili ako nevyhorieť a byť stále horliví Foto

V dňoch 20.  22. januára sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 45 účastníkov Školy služby a 35 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a šiestich animátorov.

V Škole učeníka o. Patrik Maľarčík priblížil krásu služby a jednotlivé vlastnosti i postoje Božieho služobníka. Účastníci rozoberali aj tému ikony, o ktorej prednášal Peter Komišák.

V Škole služby mladí rozprávali o téme syndrómu vyhorenia. Lektorom tohto víkendu bola Dominika Komišáková.

Víkend v Bárke na tému „Milosrdný ako otec“ Foto

V dňoch 13.-15.01.2017 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 20 mladých ľudí z protopresbyterátov Vranov-mesto a Vranov-Čemerné. Spolu s animátormi a kňazmi uvažovali nad témou „Milosrdný ako otec“. Rôzne aktivity a dynamiky umocnili v mladých skúsenosť s Božím milosrdenstvom a jeho láskou. o. Ján Slobodník sa v katechézach snažil mladým priblížiť   vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva o márnotratnom synovi. V nedeľu sa mladí inšpirovaní podobenstvom o milosrdnom samaritánovi učili skutkom telesného a duchovného milosrdenstva. Zodpovednou animátorkou za víkend bola Beáta Baranová. 

O priateľstve na Zimnom tábore v GMC Bárka v Juskovej Voli Foto

Aj tento rok sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre v Juskovej Voli uskutočnil  Zimný detský tábor, ktorý bol  už deviatym v poradí. Medzi sviatkami Obrezania Pána a Bohozjavením   malo možnosť 97 účastníkov, vo veku 9-15 rokov, spoznávať pravé hodnoty, radosti ale aj úskalia  Priateľstva -  ktoré bolo témou celého tábora. Deti a mladí sa vďaka pomoci animátorov a zodpovedného kňaza o. Martina Kozeja, zoznamovali s témami ako: Boh môj priateľ, spoznajme priateľa v svätých a iné. Získané poznatky aj o tom aký by pravý priateľ mal byť, deti a mladí hneď uplatnili v hrách a aktivitách ktoré tému priateľstva len umocnili. Celkovú atmosféru tábora dotvorilo typicky zimné počasie, ktoré však nezabránilo tomu, aby boli aktivity realizované v celom areáli  čo ocenili počas zdieľania najmä deti .Takto deti a mladí úspešne odštartovali nie len nový kalendárny rok, ale aj mnoho priateľstiev ktoré chcú budovať aj vďaka tematickým víkendom ktoré centrum ponúka. Zodpovednými laikmi za tábor boli Anička Tatárová a Sidónia Kolesárová.

Anna Tatárová 

Vianoce  v „AŠADke“ s návštevou o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka Foto

V dňoch 16.  18.decembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 50 účastníkov Školy služby a 42 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a  desiatich animátorov.

V Škole učeníka bola účastníkom predstavená téma Božieho slova, inšpirácia, jeho obrazy i účinky. O. Patrik Maľarčík tiež ponúkol účastníkom viacero spôsobov modlitby s Božím slovom a poukázal na krásu a dôležitosť Božieho slova v živote človeka. V Škole služby v odbore Animátor skupinky sa mladí učili ako a kde hľadať inšpiráciu pre tvorbu stretiek, zásadám i vlastnostiam dobrého animátora a tiež ako správne využívať voľný čas. Lektorkou víkendu bola Viktória Žolnová.   

V hudobnom odbore účastníci pod vedením Vladimíra Nogu, seminaristu 6. ročníka, spoznávali krásu byzantského obradu učením sa stichirových spevov modlitby Večierne.

 Výnimočnosťou tejto AŠADky bola návšteva o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. Vladyka Ján otvoril štedrovečerné posedenie svätou liturgiou, v ktorej mladým poďakoval za ich horlivosť a angažovanosť. Povzbudil ich k svätosti a pozval ich k tomu, aby boli svetlom sveta. Po nej všetkých čakal bohatý program, štedrá večera i rozdaná láska priateľov v podobe darčekov pod stromčekom. Darček dostal aj vladyka Ján, ako poďakovanie mladých za jeho starostlivosť a lásku, ktorú nemalým spôsobom preukazuje mladým celej našej Prešovskej archieparchie, o čom svedčí aj existencia GMC Bárka v Juskovej Voli, kde sa po celý rok stretávajú tisícky mladých ľudí. Víkend vyvrcholil v nedeľu slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou. V homílii o. arcibiskup a metropolita poukázal na krásu Filipovky, ako prípravného obdobia pred narodením Ježiša Krista. Vyzdvihol postoj a očakávanie Presvätej Bohorodičky na príchod Spasiteľa a tým všetkých povzbudil, aby sme sa stali nositeľmi Krista. Mladí boli potešení jeho prítomnosťou a najmä tým, že sa spolu so svojim vladykom mohli smiať, zabávať, stretnúť, porozprávať i pomodliť

Kurz Filip Foto

V dňoch  02.- 04.12. 2016 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Spolu 56 účastníkov bolo povzbudených spoločnými modlitbami chvál, rôznymi dynamikami, každodenným slávením sv. liturgií ako aj osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a moci, ktoré sa naplno prejavili v ich životoch. 

Účastníci AŠAD spoznávali sviatosti, hnutia a spoločenstvá, učili sa spievať Foto

V dňoch 25.  27. novembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 47 účastníkov Školy služby a 42 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a siedmich animátorov.

V Škole učeníka o. Štefan Paločko priblížil hodnotu a nevyhnutnosť každej jednej sviatostí v živote kresťana.

V Škole služby v odbore Animátor skupinky mladí spoznávali dôležitosť, krásu a charizmy jednotlivých spoločenstiev a hnutí. Lektorom tohto víkendu bol o. Milan Zaleha CSsR.

       V hudobnom odbore sa traja mladí pod vedením o. Patrika Maľarčíka učili modliť spevom svätú liturgiu. Spoznávali krásu zborového spevu a naučili sa skladbu Bohorodice Divo. 

V GMC Bárka opäť na tému „Milosrdní ako Otec“ (Stropkov, Giraltovce) - Foto 

Tématické víkendy v GMC Bárka napísali 11.-13. Novembra 2016 svoj prvá diel. 42 účastníkov stropkovského a giraltovského protopresbyterátu spoločne s dvoma kňazmi a siedmimi animátormi odhaľovali postupne zákutia témy „Milosrdní ako Otec“. O. Jozef Kiššák CSsR sa už v piatok snažil upriamiť zrak mladých a detí na obraz milosrdného Otca, ktorý drží v náručí svojho syna. Celý sobotňajší deň sa niesol v téme „návratu k Otcovi“. Kňazi sa vo svojich katechézach snažili priblížiť mladým a deťom vlastnosti a prístup  milujúceho otca z podobenstva o márnotratnom synovi; Otca, ktorý na nás čaká celý čas so svojou otvorenou náručou. Účastníci mali možnosť v sobotu pristúpiť k sviatosti zmierenia a mohli tak zakúsiť milosrdenstvo a lásku Otca v praxi. Tento moment lásky Otca bol ešte viac umocnený spoločným slávením svätej liturgie, ktorú slávil o František Barkóci spoločne s ostatnými kňazmi.. Záver soboty sa niesol v duchu aktivít, pri ktorých sa účastníci mohli uvoľniť a zabaviť. Nedeľňajší program sa niesol v znamení podobenstva o milosrdnom samaritánovi. V katechézach mladí mohli počuť konkrétny návod na milosrdenstvo – telesné i duchovné skutky milosrdenstva. Víkend bol zakončený spoločným slávením svätej liturgie, na ktorej konci otec Erich Eštvan, riaditeľ GMC Bárka, všetkých povzbudil, aby sme sa vždy, keď budeme na ceste hriechu, nechali uzdraviť milosrdným samaritánom, ktorým je Ježiš Kristus. 

 O učeníctve, tímovej práci v AŠADke“ FOTO

V dňoch 04.  – 06. novembra 2016 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 42 účastníkov Školy služby a 55 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD).

Účastníci Školy učeníka pod vedením o. Slavomíra Zahorjana hľadali okamihy svojho povolania k učeníctvu. Boli povzbudení k radikálnej poslušnosti voči Kristovi, ktorá je základnou vlastnosťou Ježišovho učeníka a pomáha rásť ostatným vlastnostiam a cnostiam až po zrieknutie sa seba samého v službe iným.

V Škole služby v odbore Animátor skupinky, mladí spoznávali dôležitosť a krásu tímovej spolupráce. Prednášky v podaní Viktórie Žolnovej boli obohatené o tímové aktivity a spoločné hry.

 Prvý víkend pre hudobný odbor viedol o. Patrik Maľarčík. Účastníci spoznávali krásu liturgického spevu, učili sa spevom Oktoicha i modlitbe so sprievodom hudobných nástrojov.

  

KURZ FILIP + foto

V dňoch  21.- 23.10. 2016 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Kurzu sa zúčastnilo 64 mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie a z okolitých diecéz.

Začal ďalší ročník Archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka Foto

V dňoch 30.09. - 02.10 začal v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli ďalší ročník Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD). Tento víkend bol otvorením Školy učeníka, kde prišlo 49 mladých ľudí a pokračovaním Školy služby, ktorej sa zúčastnilo 56 mladých učeníkov. O účastníkov sa staral tím dvoch kňazov a siedmich animátorov.

Ohlásenie kerygmy a jej základných právd skrze o. Milana Zalehu CSsR bolo ústrednou témou pre mladých, ktorí sa prišli formovať do Školy učeníka, aby tak mohli byť bližšie pri Kristovi, poznať Ho viac a tiež spoznávať samých seba, svoje dary a talenty, ktorými ich obdaril a ktorými neskôr môžu v Cirkvi slúžiť.

V Škole služby sa mladí postupne vnárali do hĺbky a podstaty služby. V prednáškach o. Patrika Maľarčíka zaznelo, kto služobník je, aký má byť a s čím neraz bojuje. Okrem iného zdôraznil, že k tomu, aby sme boli dobrými služobníkmi, potrebujeme sa naučiť slúžiť v malých, drobných veciach a že služba nie je o nás ale o Bohu, na ktorého máme neustále ukazovať.

Katechézy ako v Škole učeníka, tak v Škole služby boli doplnené o prácu s Božím slovom, rozjímanie, či zdieľanie sa v skupinkách. Cez spoločnú modlitbu Boh spájal všetkých mladých, bohoslovcov, kňazov či animátorov. Víkend vyvrcholil svätou liturgiou v nedeľu, kde sme všetci spolu ďakovali Bohu za požehnaný čas preniknutý Jeho prítomnosťou. Odchádzali sme naplnení radosťou a odvahou byť Kristovými učeníkmi a služobníkmi všade tam, kde nás pošle. 

Zabárka 2016 (veselica pre animátorov slúžiacich počas Lata 2016) Foto

 

 LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE JUSKOVA VOĽA 2016 (Foto)

 Víťazstvo v Kristovi (Foto)   

Počas víkendu 24. - 26. 06. 2016 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Víťazstvo v Kristovi, ktorého sa zúčastnilo 80 mladých ľudí. Evanjelizačný tím pod vedením Petra Liptáka spolu s hosťom víkendu o. Jánom Bucom sa venovali týmto témam: Víťazstvo “Je dokonané.” Jn19,30; Kto som v očiach Otca; Ako v živote zabiť Goliášov; Život v Duchu Svätom; Identita, zmýšľanie, vyznávanie, konanie. Obohatením a spestrením programu boli rôzne aktivity, nechýbalo slávenie Eucharistie,  možnosť pristúpiť k sv. spovedi či osobná i spoločná modlitba chvál.

Bárkafest 2016 - V JEHO KRÁĽOVSTVE Foto, VIDEO official aftermovie

Počas víkendu 10.-12.06.2016 GMC Bárka vo svojich priestoroch privítalo vyše 600 ľudí nadšených pre hudbu, slovo a spoločenstvo na festivale Bárkafest v Juskovej Voli. Hlavnou myšlienkou festivalu bolo slovo „V Jeho kráľovstve“. Festival otvorila svojím vstupom kapela F6 a fil3. Už hneď  v úvode deti a mládež prevažne z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave svojimi piesňami a charizmou naladili účastníkov k radosti prejavenej tancom a spevom. V piatok večer ešte vystúpili F6 , Joel worship band a LCH Live. Veľkým obohatením piatkového večera bolo slovo o. Martina Mekela, riaditeľa Pastoračného centra pre Rómov v Čičave, ktorý prítomným hovoril o nádhernom živote s Kristom v Jeho kráľovstve. Počas víkendu sa predstavili aj ďalšie kapely (Hmla, Dominika Gurbaľová, Peter Milenky Band, Godknows, eSpé, Heartbeat Sion). Starostlivosť o mládež prejavil o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ besedou, v ktorej odpovedal na otázky problémov v Cirkvi i vo svete. Ponúkol aj návod ako prežívať Božiu prítomnosť. Mladým sa na tému Božie kráľovstvo ako dar a zodpovednosť prihovoril aj o. Milan Zaleha. Pozvanie k životu s Kristom zaznelo aj zo slov Jula Slováka či Petra Liptáka, ktorý spolu so Sebastiánom Palaščákom ďakovali za sobotný deň modlitbou chvál.

Účastníkom, ochotným vzdať sa starého života a začať žiť život v Kristovi, boli  neustále k dispozícii kňazi pripravení slúžiť sviatosťou zmierenia, taktiež aj laickí modlitebníci prichystaní vypočuť, poradiť a modliť sa s človekom, ktorý hľadal pomoc vo svojom trápení. Vrcholom Bárkafestu 2016 bola nedeľná svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup, spolu s ostatnými kňazmi. V homílii povzbudil prítomných k viere, ktorú mal aj stotník: „Stačí iba slovo a môj sluha ozdravie." Poukázal na to, že kedysi, keď si dvaja muži podali ruky a dali slovo, platilo to. Dnes existuje množstvo zmlúv, papierov ako chrániť dohodu medzi ľuďmi. Viera v slovo Božie prináša uzdravenia a zmenu do života človeka. Boh je verný vo svojom slove, otázkou ale je: „Aká je moja viera ako kňaza, otca, dieťaťa, spolužiaka...“. Moderátorom festivalu bol Ján Jay Hudáček.

Usmiate tváre, svedectvá o oslobodení  a víťazstvách Krista v životoch účastníkov spôsobili radosť organizátorom, ktorí vďačili Bohu za vypočuté modlitby.  Mladí tak odchádzali z Bárkafestu odhodlaní žiť v Božom kráľovstve, ktoré je medzi nami, v našich rodinách i v celom svete. 

Koniec roka aj pre účastníkov AŠAD Foto

V dňoch 3.-5. júna 2016 v GMC Bárka účastníci AŠAD ukončili „školský rok“. Štyridsaťosem účastníkov Školy učeníka zavŕšilo formačný rok v ľudsko-kresťanských základoch témou s názvom: Animátor-človek viery. Svoje doterajšie nadobudnuté schopnosti a zručnosti si vyskúšali v tímovej práci pri kreácii rôznych výstupov pre ohlásenie kerygmy. Mladí animátori vytvorili nádherné buletíny a plagáty. Hosťom víkendu bola Mária Kravčáková.

Pre Školu služby vo všetkých odboroch bol tento víkend zavŕšením dvojročnej formácie. Účastníci si pripomenuli konkrétne fakty a zásady „dobrého animátora“. Rozoberali to, ako vytvoriť program víkendovky, turnusu, na čo nezabudnúť a podobne. Taktiež boli pozvaní k vypracovaniu projektu v podobe jednoročného plánu stretiek pre deti a mládež. Hosťom víkendu bola Viktória Žolnová.

V sobotu popoludní sa služobníci podieľali na environmentálnom dni v Juskovej Voli upratovaním  plastov a neporiadku v dedine, obnove turistického okruhu Bučí laz. Po tejto skúsenosti v modlitbe cez požehnanie zodpovedných kňazov za AŠAD, boli vyslaní do sveta ohlasovať evanjelium nielen slovami ale aj konkrétnou službou. Prváci zatiaľ pripravili večerný program, stolovanie, zábavu pre spoločné budovanie spoločenstva. Kým deti a mládež sa už nevedia dočkať konca roka, títo mladí so slzami v očiach, vďační Bohu za dar viery, vzťahov, priateľstiev sa dlho lúčili s novými priateľmi, bratmi a sestrami. Spoločne vyjadrili radosť nad každým budúcim stretnutím sa pri službe mladým v našej archieparchii.

O učeníctve, identite ženy a muža v AŠADke“ Foto

V dňoch 13.  – 15. mája 2016 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 25 účastníkov Školy služby a 48 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím 2 kňazov a trinástich animátorov.

Účastníci Školy učeníka pod vedením o. Slavomíra Zahorjana hľadali okamihy svojho povolania k učeníctvu. Boli povzbudení k radikálnej poslušnosti voči Kristovi, ktorá je základnou vlastnosťou Ježišovho učeníka a pomáha rásť ostatným vlastnostiam a cnostiam až po zrieknutie sa seba samého v službe iným.

V Škole služby v odbore Animátor skupinky ako aj v  kreatívnom odbore mladí spoznávali svoju identitu a rozoberali teológiu tela v učení Jána Pavla II. Lektormi tohto víkendu boli členovia tímu zo spoločenstva Maják z Košíc.

 Obohatením víkendu bola spoločná modlitba adorácie, ktorú hudbou a spevom sprevádzala Dominika Gurbaľová. 

V GMC Bárka opäť na tému „Čistí v srdci, úprimní v láske“ (Humenné, Snina) Foto

V dňoch 06.-08.05.2016 sa v GMC Bárka uskutočnil ďalší víkend na tému „Čistí v srdci, úprimní v láske“. Okolo 80 mladých ľudí z humenského a sninského protopresbyterátu uvažovalo nad krásou  čistoty,  jedinečnosti, hodnote a dôstojnosti človeka. Spoznávali Božie milosrdenstvo a jeho moc liečiť rôzne choroby (hriechy) srdca. Prechádzali všetkými komnatami, „izbami“ svojej duše hľadajúc neporiadok, ktorý treba upratať, aby ich srdce bolo čisté a sväté. V nedeľu sa účastníci zamýšľali nad témou nebeského kráľovstva.  Zodpovednými za víkend boli Antónia Jalčáková, o. Martin Barna, o. František Barkoci.

Turistický deň 2016 Foto

            Dňa 30. apríla 2016 sa mladí Prešovskej archieparchie spolu so svojím pastierom  vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, vydali na 6  km dlhú trasu: Sedliská-hrad Čičva-Vyšný Kazimír (areál Lysá Hora). Približne 900 účastníkov, deti, mladí a ich rodičia či starí rodičia, sa počas túry zamýšľali nad myšlienkou: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5,7)." Na prvom stanovišti prostredníctvom divadla bližšie spoznávali podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a následne boli aj oni pozvaní na cestu milosrdenstva. Na druhom stanovišti sa hlbšie oboznámili s Kristom ako Dobrým Pastierom, ktorý hľadá svoje stratené ovečky, pretože on je milosrdný ku každému. V treťom stanovišti bola odhalená veľkosť milosrdenstva cez kríž, na ktorom Kristus zomrel a práve vďaka jeho víťazstvu a zmŕtvychvstaniu bola premožená cesta egoizmu, nelásky a neodpustenia. Na poslednom stanovišti sa účastníci učili byť nástrojom Božieho milosrdenstva, približujúc si skutky telesného a duchovného milosrdenstva, ktoré následne pantomimicky mali aj znázorniť. Mladší sa  na ňom učili základným postupom pri podaní prvej pomoci.

            Po úspešnom absolvovaní  trasy sa v cieli na amfiteátri rekreačného areálu Lysá Hora  účastníkom prihovoril vladyka Ján Babjak, ktorý prítomných pozval k zamysleniu sa nad cieľom pozemského putovania a teda nad nebom, ktoré Boh pre nás pripravil. Povzbudil všetkých vo  vytrvalosti na ceste do blaženosti.

            Každý účastník tohtoročného turistického dňa si v cieli mohol ako obvykle vybrať možnosť zahrať si nejakú z loptových hier alebo sa zúčastniť iných  zábavných atrakcií ako: nafukovací hrad, šmýkačky, trampolíny či zatancovať si erkotance. Veľkým obohatením tohto nádherného dňa bol aj detský moderátor Jozef Nodžák, známi ako Majster N. Svojou charizmou cez hudbu, piesne, vtipy, pokusy ba i tanec rozveselil celé publikum, ba nejednému účastníkovi vyšli i slzy z očí od smiechu nad dianím na javisku.

            V areáli sa mohli unavení turisti nielen občerstviť pri bufetových stánkoch, ale i osladiť si život cukrovou vatou či kofolou. Záver podujatia bol o 17:00 hod., kedy sa všetci, veríme, že spokojní turisti, rozišli do svojich domovov.

Kurz Filip 

V dňoch  22.- 24.04. 2016 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Kurzu sa zúčastnilo 78 mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie. Účastníci boli povzbudení spoločnými modlitbami chvál, rôznymi dynamikami, každodenným slávením sv. liturgií ako aj osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a moci, ktoré sa naplno prejavili v ich životoch. Účastníci kurzu boli vedení k tomu, aby  v pravde nahliadli do svojho vnútra, kde našli svoju úbohosť a hriešnosť, ktorú potom odovzdali spolu so svojimi životmi Ježišovi, ktorí nielen odpúšťa každý hriech, ale dal nám svojho  Svätého Ducha. 

V GMC Bárka opäť na tému „Čistí v srdci, úprimní v láske“ (Sabinov) Foto

V dňoch 15.-18.04.2016 sa v GMC Bárka uskutočnil ďalší víkend na tému „Čistí v srdci, úprimní v láske“. Vyše 50 účastníkov zo sabinovského protopresbyterátu uvažovalo nad dôležitosťou čistoty v živote každého človeka. V katechézach odzneli témy o kráse  čistoty, o jedinečnosti, hodnote a dôstojnosti človeka. V sobotu mladí spoznávali dôležitosť a krásu sviatosti zmierenia, v ktorej sa stretáva Božie milosrdenstvo s hriechom človeka. V práci v skupinke odhaľovali rôzne choroby (hriechy) srdca, prechádzali všetkými komnatami, izbami  hľadajúc neporiadok, ktorý treba upratať, aby ich srdce bolo čisté a sväté. V nedeľu sa účastníci zamýšľali nad témou nebeského kráľovstva, ktoré závisí od stavu srdca a prežívania lásky konkrétneho človeka. V katechézach odhaľovali dôležitosť spolupráce so svätým Duchom, ktorý vedie človeka ku konkrétnym prejavom úprimnej lásky voči ľuďom v tomto svete.  Zodpovednými za víkend boli Júlia Magerová, o. Martin Kozej, o. Patrik Maľarčík

O bolesti, zranení, uzdravení i syndróme vyhorenia

v „AŠADke“ Foto

V dňoch 01.  – 03. apríla 2016 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 33 účastníkov Školy služby a 47 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral tím troch kňazov a dvanástich animátorov.

Účastníci Školy učeníka pod vedením o. Františka Sochoviča rozoberali tému: „Bolesť, zranenie a uzdravenie v živote človeka.“ O moci Ježiša Krista v oblasti uzdravenia vydala svedectvo sestra v Kristovi Tatiana Mikulová. 

V Škole služby v odbore Animátor skupinky ako aj v  kreatívnom odbore sa mladí učili nevyhorieť. Lektorom tohto víkendu bola Dominika Komišáková, ktorá sa venovala problematike syndrómu vyhorenia.

 Obohatením víkendu bola spoločná modlitba, ktorá v spoločenstve mladých ľudí umocnila radosť z Kristovho vzkriesenia.

 

Kvetný víkend Prešovskej archieparchie Foto - víkend, Foto - nedeľa

            V dňoch 18. – 20. marca 2016 sa mladí z Prešovskej archieparchie stretli v Gréckokatolíckom mládežníckom centre (GMC) Bárka v Juskovej Voli, aby spoločne prežili Kvetný víkend. Takmer 90 mladých ľudí uvažovalo nad myšlienkou: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ V piatok, po spoločnom slávení Božskej služby vopred posvätených darov, sme spoločne zažili sederovú večeru. O. Milan Diheneščík, ktorý študuje Bibliu v Jeruzaleme, všetkým priblížil symboliku tejto večere i jej prepojenie na novozákonnú eucharistickú hostinu.

V sobotu vstúpili účastníci do „školy odpustenia,“ v ktorej bol „učiteľom“ hosť víkendu o. Michal Pavlišinovič. Po prvej katechéze, ktorá sa venovala odpusteniu sebe a blížnemu, sa mladí rozišli do pracovných skupín. V aktivite s názvom Ľadové srdce v skupinkách diskutovali o odpustení a zamýšľali sa nad troma otázkami: Neodpustil som? (Komu a čo?), Odpustili mi? (Kto a čo?), Prosím o odpustenie? (Koho a za čo?). Po druhej katechéze o odpustení si v samote spytovali svoje svedomie, aby mohli Božiu lásku pozvať do konkrétnych oblastí svojho života. Poobede sa venovali skutkom milosrdenstva, ktoré potom znázornili cez dramatické, hudobné i slovné umenie. Najkrajšia scénka bola odmenená o radosť podeliť sa s myšlienkou na hlavnom programe Kvetnej nedele v Prešove. Po svätej liturgii večer bola adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou venovaná téme odpustenia. Počas nej písali mladí listy odpustenia. V nedeľné ráno na úsvite putovali účastníci do miestneho chrámu v Juskovej Voli. Odišli z GMC Bárka ako otroci z Egypta, aby pri potoku podobne ako Izraeliti pri Červenom mori boli zbavení otroctva. Po spálení listov s otroctvami neodpustenia putovali do chrámu ako do zasľúbenej zeme, kde spoločne slávili svätú liturgiu. Zodpovednými animátormi za víkend boli absolventi našej animátorskej školy z GMC Bárka.

V nedeľu sa všetci spoločne presunuli do Prešova, kde sa pripojili k ostatným mladým Prešovskej archieparchie. Takmer 400 mladých bolo oslovených slovom o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ. V katechéze o milosrdenstve, opierajúc sa o podobenstvo o milosrdnom otcovi rozobral moc a silu odpustenia i lásku v praxi prejavujúcu sa cez skutky milosrdenstva. Následne po katechéze vladyka Ján v tombole vyžreboval prvého výhercu, ktorý vyhral pobyt na SDM 2016 do Krakova. Preniknutí atmosférou radosti počúvali mladí odpovede na svoje otázky od obidvoch vladykov Prešovskej archieparchie. K vladykovi Jánovi sa pridal aj vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup, ktorý bol tiež prítomný na celom programe. Následne boli mladí videopozvánkami i svedectvami konkrétnych ľudí pozvaní na SDM 2016 do Krakova a tiež do Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka. Súčasťou programu bolo aj divadielko s názvom Buď ako On, ktoré si pripravili prešovskí seminaristi i scénický tanec našich mladých s názvom Milosrdní. Po modlitbe hymny SDM Krakov 2016, ktorú viedla kapela Onezim ako aj celý program Kvetnej nedele, vladyka Ján vyžreboval druhého výhercu pobytu na SDM Krakov 2016. Spoločne s mladými sa obidvaja vladykovia pomodlili 33x Ježišovu modlitbu a tiež modlitbu na mimoriadny Rok milosrdenstva. Na záver podujatia vladyka Ján poďakoval účinkujúcim i organizátorom za prípravu, udelil všetkým archijerejské požehnanie a vyjadril nádej a túžbu, aby sa mladí aj naďalej v hojnom počte zúčastňovali na všetkých podujatiach organizovaných v Prešovskej archieparchii.  

V GMC Bárka opäť na tému „Čistí v srdci, úprimní v láske“ (Prešov, Hanušovce) - Foto

V dňoch 04.-06.03.2016 sa v GMC Bárka uskutočnil ďalší víkend na tému „Čistí v srdci, úprimní v láske“. Spolu 28 účastníko

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.