POSLEDNÉ SPOLOČNÉ ZÁŽITKY

PRVÝ VÍKEND AŠAD O KERYGME, EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCII, KREATIVITE I MÉDIÁCH

V dňoch 04.-06. októbra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal prvý víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), na ktorom sa stretlo 68 účastníkov Školy učeníka a 34 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 20 animátorov a dvoch kňazov. 

V Škole učeníka bol hosťom víkendu o. Rastislav Baka, ktorý mladým priblížil Kerygmu, ktorej súčasťou boli témy ako Poslanie človeka, Hriech a Ježišovo vykupiteľské dielo.

  V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom Mgr. Ivana Strelcová, ktorá mladým hovorila o téme Efektívnej komunikácie a spätnej väzby. 

V kreatívnom a mediálnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, bol mladým vysvetlený cieľ oboch odborov, ktorým je ľuďom prinášať Boha cez kreativitu a či médiá.  

 

Letné stretnutia mládeže 2019 v GMC Bárka aj s vladykom Jánom Babjakom a zahraničnými lektormi

 Letné stretnutia mládeže 2019 navštívilo v mesiacoch júl a august takmer 900 mladých účastníkov vo veku od 9 do 18 a viac rokov o ktorých sa staral tím 200 animátorov, 13 kňazov a 3 zdravotníčiek. Hlavnou myšlienkou stretnutí bola myšlienka od pápeža Františka mladým pre tento rok: Hľaslužobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) či apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka Christus Vivit.                                                                                                                                           

Program bol popretkávaný katechézami, prednáškami, diskusiami so zaujímavými hosťami, rôznymi hrami, túrou, prácami v skupinke, worshopmi, koncertmi kapely Onezim a rôznymi zábavnými večerami. Počas letných stretnutí mládeže sa po prvýkrát uskutočnil i anglicko – slovenský tábor, na ktorom mladí pracovali v aj v anglických jazykových skupinkách pod vedením zahraničných lektorov z USA, Gruzínska či Ukrajiny. Vzácnosťou letných stretnutí mládeže bola i návšteva misionárov z Portugalska či pútnikov z Českej republiky a Francúzka. Mladých navštívil i o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa spolu s nimi ako modlil počas sv. liturgie, tak aj vydal na krátku túru, či im venoval chvíľku počas voľna. Mladí takto mohli zakúsiť jeho starostlivosť o nich ako o tých, ktorí sú nielen budúcnosťou ale i prítomnosťou našej cirkvi. 

Mladí, oslovení Božou prítomnosťou, upevňovali svoje vzťahy k Bohu, Presvätej Bohorodičke a svätým skrze modlitby, každodenné slávenie svätej liturgie, krížové cesty, adorácie a pod. Vo sviatosti zmierenia menili svoje životy a budovali svoje vzťahy v Kristovom spoločenstve. Naplnení Božím Duchom sa vydali k svojim rodinám či priateľom aby tak svedčili o Božej dobrote a láske. 

Bárkafest 2019 FOTO

Počas víkendu 28. - 30.06.2019 sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnil ďalší ročník Bárkafestu. Hlavná myšlienka „Pošli mňa“ sa dotýkala viac ako 300 účastníkov, ktorí odpovedali na pozvanie a prišli na Bárkafest. Piatkový večerný program otvorila kapela Onezim. Po nej vystúpili MARANA THA a večer ukončili svojím vystúpením a modlitbou Lamačské chvály.

Sobotný deň, ktorý bol zároveň sviatkom sv. apoštolov Petra a Pavla, sa začal slávením svätej liturgie a po nej pokračoval program vystúpením hudobnej skupiny KALICH a spoločenstva ON zo Starej Ľubovne. Po dobrom obede a vstupe Slávky Tkáčovej nasledovali workshopy ako tvorivé dielne, a prednáška hosťa Branislava Škrípeka. Peter Milenky band svojím vystúpením rozprúdil dobrú atmosféru v začiatkoch večerného programu, ktorý pokračoval, vystúpením Hope rise, F6 a v závere dňa do večernej modlitby všetkých pozval svojím slovom Peter Lipták.

Počas celého víkendu boli účastníkom k dispozícii kňazi pripravení slúžiť sviatosťou zmierenia, poradenskou službou i modlitbou. Moderátorom festivalu bol Ján Jay Hudáček.

Nedeľné dopoludnie patrilo Spoločenstvu Pavol z Levoče a Bohdanovi Novakovi, laickému misionárovi, ktorý sa podelil so svojimi bohatými skúsenosťami z misií. Vrcholom dňa bola svätá liturgia, ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bol o. Slavomír Zahorjan, správca farnosti Snakov. V homílii vyzval účastníkov, aby boli nielen nádobami ochotnými ale možno prázdnymi, ale ochotnými a zároveň naplnenými Božím Duchom pre ohlasovanie evanjelia.

Tváre prítomných mladých žiarili radosťou a odhodlaním vrátiť sa domov a odpovedať na Božie volanie slovami „Pošli mňa“.

Služobníci, animátori sa pripravovali na službu pre Letné stretnutia mládeže v GMC Bárka v Juskovej Voli

Počas víkendu 14.-16. jún 2019 sa v GMC Bárka uskutočnila duchovná príprava animátorov a dobrovoľníkov slúžiacich na Letných stretnutiach mládeže a ostatných podujatiach pre mládež, ktorej sa zúčastnilo 38 mladých ľudí. Hosťom víkendu bol o. Ľubomír Petričko, ktorý mladým priblížil tému ekológie duše. V sobotu poobede mladí vytvorili viaceré pracovné tímy, v ktorých pracovali na príprave techniky, plagátov, pomôcok a ostatných vecí dôležitých pri realizácii letných táborov. V sobotu večer po svätej liturgii budovali jednotu skrze rôzne tímové hry. Víkend vyvrcholil celonočnou adoráciou pred Najsvätejšou Eucharistiou, kde sa mladí spoločne modlili za dielo, ktoré pripravuje GMC Bárka v Juskovej Voli počas letných prázdnin. 

Víťazstvo v Kristovi   (foto) 

 

Počas víkendu 31.5. - 03.06.2019 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli uskutočnil kurz Víťazstvo v Kristovi. Spolu 41 účastníkov pod vedením hosťa o. Damiána Saraku a Petra Liptáka uvažovalo nad témami: Víťazstvo „Je dokonané“, Ježiš Kristus víťaz, Nová mentalita, Život víťaza a princípy víťazstva. Mladí účastníci zakúsili víťazstvo nad hriechom vo sviatosti zmierenia a posilnení sviatosťou Eucharistie sa vracali domov odhodlaní žiť ako víťazi.

 Na palube Bárky s animátormi a kňazmi z protopresbyterátov Stará Ľubovňa, Orlov, Giraltovce a Humenné FOTO

Reťaz témetických víkendov uzavrela v tomto školskom roku návšteva vyše 100 detí a mladých z dekanátov Humenné, Stará Ľubovňa, Orlov a Giraltovce. Sprevádzali ich kňazi o. Marek Baran a o. Dominik Gromoš spoločne so zodpovedným laikom Annou Hanusinovou,  ktorí spolu s tímom animátorov odovzdávali svoj čas a láskavosť počas tohto víkendu skrze svoju múdrosť, slovo  i rôzne aktivity. Spoločne sme zažili nielen veľa zábavy, ale načerpali aj veľa duchovného dobra. Skrz citát „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“, katechéz, vzájomného zdieľania sa a poznávania dobra aj cez film Autá sa naštartovali k túžbe po pokore a životu pre večnosť, nakoľko témou víkendu bolo hľadanie a následne aj nájdenie cesty pod názvom „Ukáž mi cestu, Pane“. 

 KURZ FILIP MÁJ 2019     FOTO 

V dňoch  17.- 19.05. 2019 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Kurzu sa zúčastnilo 50  mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie a z okolitých diecéz. Mnohí z prítomných odovzdali vládu nad svojim životom Ježišovi Kristovi iní prijali rozhodnutia viac sa modliť, čítať Božie slovo či nájsť si spoločenstvo.

Na palube Bárky s animátormi a kňazmi z protopresbyterátov Hanušovce nad Topľou, Vranov nad Topľou FOTO

V dňoch od 3.-5. mája sa v centre Bárka na Juskovej Voli konal tématický víkend pre dekanáty Hanušovce nad Topľou, Vranov nad Topľou- mesto a Stropkov. Víkendu sa zúčastnilo takmer 80 mladých z rôznych farností týchto dekanátov. Témou víkendu bolo- Ukáž mi cestu Pane. Mladí spolu s animátormi zažívali veľa zábavy pri rôznych aktivitách, kde sa mohli aj trochu viac spoznať. Tak isto nabrali aj veľa duchovných síl z katechéz, ktoré si pre nich pripravili kňazi. Spolu sme sa povzbudzovali aby sme vždy v živote kráčali po tej správnej ceste, a držali sa Božích príkazov, aby sme nakoniec mohli dôjsť do spoločného cieľa a to do raja. Zodpovední za víkend boli kňazi o.Peter Šturák, o.Ján Slobodník a o. Marcel Iľko a zodpovední laici Antónia jalčáková a Simona Demčáková.

 

TURISTICKÝ DEŇ 2019 s otcom arcibiskupom Jánom Babjakom SJ FOTO

 Dňa 1. mája 2019 sa mladí Prešovskej archieparchie spolu s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, vydali trasu: Fintice – Kapušiansky hrad – Kapušany. Počas túry sa viac ako 1000 detí, mladých, ich rodičov či starých rodičov zamýšľalo nad témou „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Lk 1, 38

Na trase na troch stanovištiach, prostredníctvom rôznych aktivít a dynamík, bola účastníkom priblížená postava Bohorodičky, jej poslušnosť a dôvera Bohu aj napriek všetkým útrapám, či ťažkostiam, ktoré prežívala. Účastníci neminuli hrad, na ktorom okrem iného stretli dobrovoľníkov znázorňujúcich rôznych svätcov, ktorí tak ako Mária, povedali Bohu áno a nasledovali Ho.

            Po úspešnom absolvovaní trasy sa prítomní zhromaždili v cieli, ktorým bol amfiteáter v Kapušanoch pri Prešove, kde sa im prihovoril vladyka Ján Babjak SJ, ktorý hovoril o kultúre života.

            V cieli boli pre deti a mladých pripravené atrakcie ako nafukovací hrad, šmýkačky, trampolíny, streľba z luku či maľovanie na tvár. Mladí mali tiež možnosť zapojiť sa do plnenia rôznych úloh ako skákanie vo vreci, zabíjanie klincov do dreva, či si mohli zatancovať obľúbené erko tance. Obohatením celého podujatia bolo tiež vystúpenie policajtov s policajnými psami.

            V areáli nechýbalo občerstvenie pri bufetových stánkoch, cukrová vata, kofola a dobrá nálada.  O úspešný priebeh celého podujatia sa staral tím 50 dobrovoľníkov. 

KVETNÝ VÍKEND 2019 (FOTO) V DUCHU SDM  A BOŹÍCH VÝZIEV S VYVRCHOLENÍM V POPRADE (FOTO) , VIDEO LOGOS

 Mladí z Prešovskej archieparchie odštartovali Kvetný víkend, ktorý sa konal od 12.-14. apríla 2019 v GMC Bárka, v piatok liturgiou vopred posvätených darov, ktorej predsedal aj o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Celý víkend sa niesol v duchu myšlienok Svetových dní mládeže, ktorých hlavnou témou bolo: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38). Mladí rozoberali myšlienky pápeža Frántiška v anglicky hovoriacich skupinkách s native speakrami a tak si precvičiť anglický jazyk v praxi, no o čo viac, zdieľať sa spolu medzi sebou a zakúsiť, že i napriek rozdielnostiam v jazyku či kultúre je možné skrze Krista zakúšať jednotu. V piatok po liturgii, hosť, o. Marián Kašaj, účastník Svetových dní mládeže priblížil mladým atmosféru stretnutia sa mladých so Svätým Otcom Františkom. Piatkový program bol zakončený modlitbou Krížovej cesty nesúcou sa v duchu Božích výziev. Sobotňajší program bol popretkávaný katechézami, prácou v skupinke, diskusiou, osobnými svedectvami hostí či stanovišťami, na ktorých mladí budovali miesto múrov rozdelenia mosty, ktoré spájajú. Večer sa niesol v znamení výmeny kultúr a to vzhľadom k tomu, že súčasťou víkendu bola i skupina amerických študentov. Naši mladí ochutnali kúsok z kultúry Ameriky skrze tanec a našim hosťom bolo priblížené Slovensko cez pieseň, tanec, či slovo. To čo mnohí mohli zažiť na SDM v Paname, aspoň sčasti mohli zažívať účastníci tohto víkendu v Juskovej Voli. Večer vyvrcholil spoločnou modlitbou ruženca a neskôr adorácie. V nedeľu ráno sme sa všetci spoločne presunuli do Popradu, kde sa konalo stretnutie mladých s o. arcibiskupom Jánom.

Toto stretnutie bolo tohto roka výnimočné. Stretnutie sa konalo prvýkrát mimo Prešova. Pre tento rok bol vybraný Poprad. Kvetná nedeľa začala archijerejskou svätou liturgiou, pri ktorej vladyka Ján v úvode homílie srdečne poďakoval mladým, že boli ochotní nájsť si čas a prísť až do Popradu. V homílii zdôraznil, že podstatou pôstu a Kvetnej nedele je láska, pretože Kristus všetko, čo počas života urobil, ale hlavne dobrovoľné utrpenie, ukrižovanie, smrť i zmŕtvychvstanie, všetko to urobil z lásky. Vladyka tiež poukázal na neduhy kresťanstva, ktorými sú ľahostajnosť a formálnosť. Spomenul príhodu zo sprievodcom zo Svätej zeme, ktorého sa opýtal, kedy nastane mier medzi Židmi a moslimami. Sprievodca odpovedal jednoducho: “Keď príjmu Krista!” Vladyka nadviazal na túto odpoveď a povedal, že rovnako aj my kresťania, ak príjmeme Krista skutočne, nie iba formálne a navonok, aj medzi nami prestanú vojny, nenávisť a spory. Po skončení liturgie nasledovalo požehnanie bahniatok a myrovanie i odovzdávanie certifikátov dvadsiatimštyrom absolventom Animátorskej školy animátora-dobrovoľníka, za ktorých vladykovi poďakovala Iveta Janočková. Liturgiu spevom mládežníckych piesní sprevádzalo Spoločenstvo Pavol z Levoče pod vedením Rastislava Višňovského ml. 

Poobedie patrilo programu v Dome kultúry v Popradem ktorého tvorcami bol tím animátorov okolo Márie Sterančákovej a o. Dominika Petríka. Hlavnou myšlienkou bolo zaľúbiť si Bohorodičku a vzor pre kresťana. V programe sa predstavili Lámačské chvály, ktorých piesne neboli iba hudbou, ale najmä modlitbou. Ako svojho otca sa mladí mohli vladyku pýtať otázky na témy, ktoré ich trápia - ako byť aj v tomto liberálnom svete skutočným kresťanom, ako byť služobnicou/služobníkom Pána a iné. Živú skúsenosť so SDM v Paname priniesol v svedectve animátor Gabriel Ráchela, svoje svedectvo z Animátorskej školy animátora-dobrovoľníka povedala Iveta Janočková a pozvala mladých nebáť sa prihlásiť sa na AŠAD. Vyvrcholením programu bol scénický tanec, ktorý bol hlbokým duchovným i umeleckým zážitkom. Umeleckou formou a tancom mladí predstavili život presvätej Bohorodičky ako služobnice Pána. Hlavným odkazom tanca bolo vznudiť v prítomných túžbu a ochotu nasledovať vzor nebeskej Matky. Nasledovala modlitba molebenu k presvätej Bohorodičke a požehnanie vladyku na cestu domov a vyhlásenie miesta budúcoročného stretnutia mladých, ktorým bude Svidník. Na kvetnej nedeli sa zúčastnilo okolo 400 mladých. 

Na palube Bárky s animátormi a kňazmi s protopresbyterátov Snina, Medzilaborce a Svidník FOTO

V dňoch 5-7. apríla, sa v GMC Bárka, v Juskovej Voli konal ďalší tematický víkend, tentokrát pre protopresbyteráty Medzilaborce, Snina a Stropkov. Na víkende bolo zúčastnených 130 detí a mladých nad ktorými bdelo 21 animátorov a traja duchovní otcovia. Skrze tému ,,Ukáž mi cestu Pane” sa účastníci učili ako správne kráčať Božou cestou a nevybočiť z nej. Tému dňa ozrejmovali scénky animátorov a potom pokračovali duchovní otcovia Vladislav Petrík, Ján Marčák a Peter Demjanovič svojimi obohacujúcimi katechézami. Víkend bol plný hier, aktivít či prác v skupinkách. Sobotný večer si účastníci mohli vybrať z pomedzi piatich workshopov. Jazykový španielsko-anglicko-japonsko-slovenský, kde sa mohli naučiť základné frázy týchto jazykov, tanečný, kde sa mohli poriadnerozhýbať, filmový, na ktorom si pozreli film s myšlienkou, modlitebný, kde sa mohli stíšiť v modlitbe a workshop, kde spovedali našich kňazov a kládli im zaujímavé otázky. Nedeľu zavŕšili svätou liturgiou a po obede sa odobrali domov.

V GMC Bárka v Juskovej Voli sa stretli mladí na kurze Filip FOTO

V dňoch  22.- 24.03. 2019 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Spolu 57 účastníkov bolo povzbudených spoločnými modlitbami chvál, rôznymi dynamikami, slávením sv. liturgií ako aj osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a moci, ktoré sa naplno prejavili v ich životoch. 

Na palube Bárky s animátormi a kňazmi z protopresbyterátov Prešov a Sabinov FOTO

Ďalší ročník tematického víkendu majú za sebou aj protopresbyteráty Prešov a Sabinov. V GMC Bárka v Juskovej Voli sa stretli v dňoch 15-17.marec 2019. Víkendu sa zúčastnilo 103 účastníkov, o ktorých sa staralo 17 animátorov i dvaja duchovní otcovia. Víkend sa niesol v téme “Ukáž mi cestu Pane”. Nasmerovať deti a mládež na správnu cestu a poukázať na to, ako si zvoliť ten správny smer sa snažili duchovní otcovia Jozef Špes a Patrik Palčo, ktorí si pripravili zaujímavé katechézy. Na prehĺbenie vzťahu s Bohom , ale i priateľmi nechýbali rôzne hry, stanovištia či scénky s myšlienkou v podaní našich animátorov. Sobotný večer sme zavŕšili spoločnou krížovou cestou a na cestu domov sme “doplnili palivo” nedeľnou svätou liturgiou.

Na AŠAD o Identite Božieho dieťaťa i Prezentácii na verejnosti

 

V dňoch 8.-10. marca 2019 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal víkend Archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka, ktorého sa zúčastnilo 39 účastníkov Školy učeníka a 31 členov Školy služby. O mladých sa staral tím 2 kňazov a 18 animátorov. 

V Škole učeníka, lektorka víkendu Mgr. Marcela Demjančíková, hovorila mladým o téme Identity Božieho dieťaťa, objasnila Falošné identity a tému Človek ako dar. 

V Škole služby bol lektorom víkendu prof. doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., ktorý pútavým spôsobom prostredníctvom hovoreného slova ale i rôznych zaujímavých aktivít priblížil mladým tému Prezentácia na verejnosti. 

V kreatívnom odbore sa mladí pod vedením Mgr. Moniky Frišničovej venovali divadelnej tvorbe. 

V GMC Bárka sa konal kurz Evanjelizácia v Božej moci 

Tím Petra Liptáka a o. Slavomír Palfi v dňoch 01.-03.03.2019 v GMC Bárka v Juskovej Voli vydávali svedectvo o Božej moci, ktorá ich sprevádza a pôsobí pri evanjelizácii. Prednášky o novej evanjelizácii, o svedectve, o princípoch evanjelizácie s mocou, ako aj o nutnosti byť vyzbrojený Svätým Duchom povzbudili 58 účastníkov k životu učeníka, ktorý slovom, skutkom a svedectvom života ohlasuje radostnú zvesť o Božej láske v tomto svete. Obohatením tohto víkendu boli práce v skupinkách, workshopy, spoločné modlitby a vrcholom bolo slávenie Najsvätejšej Eucharistie, kde sa veľmi konkrétnym spôsobom sprítomňuje láska Boha k človeku. 

V GMC Bárka sa konal druhý ročník jarného tábora FOTO

Počas jarných prázdnin, v čase od 18. do 22. februára, sa v GMC Bárka v Juskovej Voli uskutočnil druhý ročník jarného tábora. O takmer 90 detí a mladých sa staral tím 14 animátorov a dobrovoľníkov na čele s o. Patrikom Palčom, o. Vladislavom Petríkom a Viktóriou Žolnovou. 

Nosná téma tábora bola: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1, 16). Účastníkom bol každý deň priblížený jeden z nasledujúcich svätcov:  sv. Matka Tereza, sv. Ján Pavol II. a sv. Mária Goretti spolu s  bl. Annou Kolesárovou.  Deti a mladí na ich životoch objavovali to, čo tieto osoby robilo výnimočnými a svätými. Či už to bola pokora, radosť, odvaha, no v neposlednom rade ich neustále napojenie na Krista cez sviatosti či modlitbu. Zdôraznené bolo, že svätosť je pre všetkých a teda aj pre nich, hoci sú ešte mladí. Modlitby, katechézy a práce v skupinke boli doplnené rôznymi hrami, workshopmi či inými aktivitami, skrze ktoré deti a mladí zažívali radosť, objavovali svoje dary a talenty a rástli vo svätosti. 

Veríme, že v tradícii jarného tábora sa bude i naďalej  pokračovať a už teraz sa všetci tešíme na ďalšie spoločné stretnutia a zážitky! 

Na palube Bárky s animátormi a kňazmi z protopresbyteriátov Vranov-Čemerné,

Hrabské a Bardejov FOTO

V dňoch 15-17. februára sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka stretlo 94 mladých ľudí z protopresbyterátov Vranov-Čemerné, Hrabské a Bardejov. Spolu so 17 animátormi a dvomi kňazmi rozoberali tému: „Ukáž mi cestu Pane“, ktorá vyplývala z hlavnej témy: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Pomocou rôznych hier a aktivít v skupinkách, sa mohli mladí viac spoznať, spoločne sa modliť a tak prehlbiť svoj vzťah s Bohom. Mladí boli povzbudení k tomu, aby odovzdali svoje vybočenia Bohu, aby pokračovali na ceste k svätosti a nevybočili zo správnej cesty. Celý víkend zavŕšili sv. liturgiou, ktorá je veľmi dôležitým prostriedkom na ceste k svätosti. Zodpovednými za víkend boli o. Patrik Szekely, o. Maroš Sejka, Timotej Pulščák a Katarína Hričáková.

Vladyka Ján s mladými na víkende AŠAD i veriacimi v Juskovej Voli FOTO 

V dňoch 8.-10.februára 2019 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil ďalší víkend AŠAD, na ktorom sa stretlo 30 účastníkov Školy služby a 35 účastníkov Školy učeníka. O mladých sa staral tím 20 animátorov a 2 kňazov.

            V Škole učeníka o. arcibiskup a metropolita Ján priblížil mladým tému cirkvi a jej štruktúry. Mladým tiež odhalil bohatstvo viery a života cirkvi v Prešovskej archieparchii.

            V Škole služby mladí v odbore animátor skupinky pod vedením Lukáša Demjančíka rozprávali o téme: Vízie, ciele a motivácia. Téma bola popretkávaná rôznymi aktivitami či osobnými svedectvami. V kreatívnom odbore pod vedením Moniky Frišničovej mladí objavovali bohatstvo a krásu ikonografie.

            V rámci sobotňajšieho večerného programu sa vladyka Ján podelil s mladými i o skúsenosti z októbrovej Synody o mladých, viere a rozlišovaní povolania a zodpovedal i na niekoľko ďalších zaujímavých otázok, ktoré mu mladí položili.

            Celý víkend bol popretkávaný spoločnou modlitbou, rozhovormi a nechýbalo i spoločné slávenie sv. liturgie.

            V nedeľu ráno o 08.30 vladyka Ján milo prekvapil veriacich farnosti Juskova Voľa, keď predsedal svätej liturgii. V príhovore povzbudil veriacich k životu s Ježišom Kristom prijímaním sviatostí, modlitbou, čítaním Svätého písma a udelil svoje archijerejské požehnanie.  

Duchovná obnova animátorov a dobrovoľníkov GMC Bárka na Ukrajine FOTO

 V dňoch 31.01.-03.02.2019 sa animátori a dobrovoľníci GMC Bárka spolu s kňazmi o. Patrikom Maľarčíkom a o. Martinom Tkáčom zúčastnili Duchovnej obnovy v Univskej lavre Zosnutia presvätej Bohorodičky u otcov Studitov na Ukrajine. Duchovnú obnovu viedol studita o. Jonáš Maxim.

V piatok mladí navštívili najväčšie mesto západnej Ukrajiny – ĽVOV, kde im o. Jonáš priblížil históriu tohto mesta a kde navštívili niektoré chrámy a známe miesta – ako napr. kláštor otcov studitov, Katedrálu Ukrajinskej gréckokatolíckej Cirkvi - Katedrálu sv. Juraja, Arménsky chrám, či samotné historické centrum.

V sobotu mali mladí možnosť modliť sa a zakúsiť liturgické slávenia spolu s mníchmi kláštora v Unive.  Modlitby boli doplnené aj o duchovné slovo. Najskôr sa mladí zamýšľali nad slovom POČÚVAJ, čo je dôležité k tomu, aby v nás niečo dobré rástlo. No počúvanie je zložené z mlčania, ktoré predpokladá počutie. Neskôr sa mladí venovali téme NOSIŤ BOHA VO SVOJOM SRDCI, kde si ujasnili to, že Boh je v srdci každého pokrsteného človeka, lebo krstom sa do nás otláča nezmazateľný znak Ježiša Krista. Jednou z posledných tém bolo rozobratie evanjelia o Slepcovi pri Jerichu, ktoré je akousi prípravou na nasledujúce nedeľné čítania pred začiatkom Veľkého pôstu. Mladí mali taktiež možnosť pýtať sa o. Jonáša rôzne otázky týkajúce sa života mníchov, priblížená im bola tiež história Univskej lavry a nevynechali navštívenie cintorína na Černečej hore. Tu sa prítomní nachvíľu zamysleli i nad odkazom mníchov pre prichádzajúcich na toto miesto: „Prechádzajúci, Ty ešte chodíš. Ale aj Ty si ľahneš tak ako my. Posaď sa na kameň vedľa nás a odpočiň si. Odtrhni bylinku, porozmýšľaj nad životom: My sme už doma - a Ty si ešte hosť. Porozmýšľaj nad sebou!“ (Nápis na kríži na cintoríne). 

Celý čas bol preniknutý Božou prítomnosťou a Jeho riadením a už teraz sa všetci tešia na ďalší spoločný čas.

Život v Kristovi    FOTO

Počas víkendu 25. -27. 01. 2019 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Život v Kristovi, ktorého sa spolu s tímom zúčastnilo 87 mladých ľudí. Tím pod vedením Petra Liptáka sa venoval týmto témam: dôležitosť modlitby, prečo a ako čítať Božie slovo, ako obstáť v duchovnom boji, ako sa nechať viesť Svätým Duchom a ako hovoriť iným o Kristovi. Obohatením a spestrením programu boli rôzne dynamiky, nechýbalo slávenie Eucharistie, osobná i spoločná modlitba. 

V AŠAD na tému Novej evanjelizácie a Vzťahov FOTO

 V GMC Bárka sa v dňoch 18.-20.januára 2019 konal ďalší víkend Archieparchiálnej Školy Animátora – Dobrovoľníka. Víkendu sa zúčastnilo 41 účastníkov Školy učeníka a 28 účastníkov Školy služby, o ktorých sa staral tím dvoch kňazov a 15 animátorov.

 V Škole učeníka o. Milan Zaleha CSsR ohlásil mladým kerygmu a hovoril o novej evanjelizácii.

 V Škole služby bol lektorom víkendu pán Richard Vašečka, ktorý sa s mladými rozprával na tému vzťahov. V rámci prednášok priblížil účastníkom aj identitu muža a ženy, vyzdvihol dôležitosť kresťana v spoločnosti a hovoril aj o téme líderstva a vodcovstva. 

 Mobilizácia služobníkov a Ples pre animátorov a dobrovoľníkov GMC Bárka FOTO

 V dňoch 11.-13. januára 2019 sa v GMC Bárka uskutočnil víkend Mobilizácie služobníkov. Tému si pripravil o. Patrik Maľarčík, ktorý sa spolu s účastníkmi zamýšľal nad tým, akým „mestom“ môže byť srdce človeka. Poukázal na prístupové cesty vedúce do nášho srdca a vyzval mladých k odstráneniu ciest zlých a taktiež ich povzbudil k budovaniu či obnoveniu mostov, teda  vzťahov s našimi blížnymi, ktoré boli z rôznych príčin zničené.

 V rámci tohto víkendu, sme v sobotu večer sv. liturgiou otvorili 13. ročník animátorského plesu, ktorý sa niesol v štýle „Filmu“. Počas homílie o. Patrik Maľarčík prirovnal náš život k filmu a opýtal sa mladých, akým filmom chcú, aby ich život bol. Zdôraznil, že hlavnou postavou nášho filmu, teda života, má byť sám Kristus. Ples hudobne sprevádzala kapela Gold od Bardejova a moderátorskou dvojicou večera boli Monika Gerová a Dávid Siroka. Neoddeliteľnou súčasťou plesu vo filmovom štýle bolo odovzdávane Oscarov najlepším hercom za pantomimické znázornenie filmových ukážok. Celý večer bol sprevádzaný dobrou náladou, spevom a tancom a taktiež nechýbala zaujímavá tombola. 

SPOLU NA ZIMNOM TÁBORE V GMC BÁRKA FOTO

 V GMC Bárka v Juskovej Voli sa počas zimných prázdnin v čase od 2.-5.januára 2019 konal ako zvyčajne Zimný tábor. O 94 účastníkov sa staral 22- členný tím animátorov na čele so zodpovednou animátorkou Annou Tatárovou a zodpovednými kňazmi, ktorými boli o. Ján Zubko a o. Erik Hrabčák. Pre účastníkov bol pripravený zaujímavý program nesúci sa v téme „SPOLU“. Počas katechéz, prác v skupinke, spoločnej modlitby a iných zaujímavých aktivít sa deti a mladí zamýšľali nad tým, čo znamená byť „spolu“ a to v troch rovinách: spolu s Bohom, spolu v rodine a spolu v priateľstve. Mnoho aktivít bolo zameraných práve na to, robiť veci spolu a byť spolu ako jedno spoločenstvo, uprostred ktorého je sám Kristus. Deti, mladí ale aj služobníci odchádzali domov obohatení o nové priateľstvá, zážitky a povzbudení kráčať na ceste životom nie sami ale spolu s Bohom, rodinou a priateľmi.

VIANOČNÁ AŠAD A 10. VÝROČIE OD POSVIACKY GMC BÁRKA  FOTO

V GMC Bárka v Juskovej Voli sa 14.-16. decembra 2018 konal Vianočný víkend Archieparchiálnej Školy Animátora – Dobrovoľníka.

V Škole učeníka bol lektorom o. Martin Tkáč. Ten účastníkom odhalil a priblížil Svätého Ducha, jeho dary, charizmy, prejavy a ovocie.

V Škole služby, lektor o. Milan Zaleha mladým hovoril o Hnutiach, reholiach a spoločenstvách v Cirkvi.  

V kreatívnom odbore bola lektorkou víkendu Jana Demčáková, ktorá účastníkom predstavila poslanie hudobného animátora a priblížila službu speváka v Cirkvi.

V rámci tohto víkendu sme si zároveň pripomínali 10. výročie od posviacky GMC Bárka. Oslavy tejto udalosti, sa začali slávením archijerejskej sv. liturgie s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, v rámci ktorej sa poďakoval všetkým zamestnancom centra  a animátorom – dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o chod tohto centra.  Špeciálne však vyjadril vďaku do dôchodku odchádzajúcej pani Anne Lipkošovej za jej dlhoročnú a obetavú prácu v GMC Bárka.  Pri tejto príležitosti jej odovzdal  Medailu bl. biskupa P.P. Gojdiča.

V závere sv. liturgie ešte animátori prečítali a slávnostne odovzdali vladykovi Jánovi List vďaky, ktorým sa mu poďakovali za jeho lásku a starostlivosť o mladých, ktorú im neustále prejavuje a to nemalým spôsobom.

Po štedrej večeri o. Erich Eštvan a Viktória Žolnová v prezentácii priblížili prítomným pôsobenie  GMC Bárka počas uplynulých desiatich rokov. Večerný program, ktorý si pripravili animátori a účastníci AŠAD, hudobne sprevádzala kapela Onezim. V závere večera bola všetkým prítomným, hosťom, zamestnancom, animátorom i účastníkom AŠAD predstavená a venovaná brožúra: " GMC Bárka 10 rokov plavby s mladými."

 

                                                        Kurz Filip december 2018     FOTO

V dňoch  07.- 9.12. 2018 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Kurzu sa zúčastnilo 60  mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie a z okolitých diecéz. Mnohí z prítomných odovzdali vládu nad svojim životom Ježišovi Kristovi iní prijali rozhodnutia viac sa modliť, čítať Božie slovo či nájsť si spoločenstvo.

O Sviatostiach, projektovom myslení či kreatívnej modlitbe na AŠAD-ke FOTO

 V dňoch 30.novembra - 2.decembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 38 účastníkov Školy učeníka a 26 účastníkov Školy služby v rámci Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O mladých sa staral tím 16 animátorov a dvoch kňazov.

V Škole učeníka, hosť víkendu o. Štefan Paločko priblížil mladým hodnotu a dôležitosť každej sviatosti v živote kresťana. Hovoril aj o téme Božej spravodlivosti a eschatológie.

V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom víkendu PaedDr. Erika Novotná, PhD., ktorá praktickým spôsobom učila mladých, ako projektovo myslieť a vysvetlila význam delegovania i jeho princípy. V hudobno-kreatívnom odbore pod vedením Moniky Frišničovej a Evy Nemcovej sa mladí venovali modlitbe a vďaka daru kreativity vymýšľali rôzne modlitby, ktoré možno použiť nielen na táboroch s deťmi a mladými. 

V GMC Bárka V Juskovej Voli sa uskutočnil kurz Zbav nás Zlého FOTO

V dňoch 23.-25.11.2018 v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Zbav nás Zlého. O. Jozef Maretta voviedol 26 účastníkov do „kuchyne“ Zlého, aby tam mohli spoznať jeho taktiku a spôsob boja. Predstavil mená zlých duchov, hovoril o vstupných bránach, cez ktoré k nám môže preniknúť a tiež rozdelil ľudí do piatich základných skupín podľa vnímania existencie zlého ducha. Okrem spoločných modlitieb, slávení sv. liturgií, práce v skupinkách, nechýbal ani čas na svätú spoveď, čo je, ako to povedal o. Maretta, najväčším exorcizmom. Snáď najdôležitejšou správou pre všetkých nás bola ohlásená skutočnosť, že my všetci pokrstení, sme v Ježišovom víťaznom tíme.    

Účastníci AŠAD hovorili o praktickom vedení stretiek, duchovnom boji a hľadali Boha v maličkostiach 

V dňoch 09.-11.novembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 41 účastníkov Školy učeníka a 27 účastníkov Školy služby v rámci Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD). O mladých sa staral tím 17 animátorov a troch kňazov. 

V Škole učeníka bol hosťom víkendu o. Slavomír Tarasovič, ktorý priblížil mladým identitu Boha ako otca. Poukázal tiež na nebezpečenstvá okultizmu, odhalil prístupové cesty zlého a vysvetlil taktiku duchovného boja.

  V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom víkendu Mgr. Ivana Strelcová, ktorá sa spolu s mladými rozprávala o praktickom vedení stretiek, ktoré si mladí na príklade modelového stretka i vyskúšali. V hudobno-kreatívnom odbore pod vedením Evy Nemcovej mladí hľadali Boha v maličkostiach, všade okolo seba, pričom tieto momenty zachytili fotografiou. Uvažovali tiež nad skutočnosťou, že bez Boha nemôžeme nič urobiť. 

O učeníctve, efektívnej komunikácii a kreativite v AŠADke“

V dňoch 26.  – 28. októbra 2018 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli stretlo 29 účastníkov Školy služby a 45 účastníkov Školy učeníka v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD), o ktorých sa staral tím14 ľudí a traja kňazi.

Účastníci Školy učeníka pod vedením o. Slavomíra Zahorjana hľadali okamihy svojho povolania k učeníctvu. Boli povzbudení k radikálnej poslušnosti voči Kristovi, ktorá je základnou vlastnosťou Ježišovho učeníka a pomáha rásť ostatným vlastnostiam a cnostiam až po zrieknutie sa seba samého v službe iným.

V Škole služby v odbore animátor skupinky mladí rozprávali o efektívnej komunikácii a spätnej väzbe. Tieto témy priblížila Ivana Strelcová.

V hudobno-kreatívnom odbore sa mladým venovala Eva Nemcová, ktorá priblížila tému kreativita človeka a kreativita Boha.


 LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE 2018 FOTO

Letné stretnutia mládeže 2018 navštívilo v mesiacoch júl a august takmer 1000 mladých účastníkov vo veku od 9 do 18 a viac rokov o ktorých sa staral tím 209 animátorov a 17 kňazov. Hlavnou myšlienkou stretnutí bolo heslo prežívania výročí v Prešovskej archieparchii „Tvoje z Tvojho tebe prinášame“, ako aj myšlienka od pápeža Františka mladým pre tento rok: „Našla si milosť u Boha.“

 V programe nechýbali katechézy, prednášky rôzne hry, práce v skupinkách, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, vzácni hostia, koncerty kapiel Onezim a Anastasis i rôzne zábavné večery. Oslovení Božou prítomnosťou, mladí účastníci upevňovali svoje vzťahy k Bohu, Presvätej Bohorodičke a svätým skrze modlitby, každodenné slávenie svätej liturgie, adorácie a pod. Menili svoje životy vo sviatosti zmierenia a budovali svoje vzťahy v Kristovom spoločenstve. Mládež  navštívil aj otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ . V diskusiách odpovedal na ich otázky, venoval im svoj čas aj počas voľna a tak mladí mohli zažiť jeho starostlivosť o nich ako aj o budúcnosť našej cirkvi. 

 Bárkafest 2018  FOTO

Počas víkendu 29.06-01.07.2018 sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnil ďalší ročník Bárkafestu. Celý program sa niesol v myšlienke „Odvážni vykročiť“, ktorá sa dotýkala asi  300 účastníkov, ktorí urobili odvážny krok a prišli na tento festival. Piatkový večrerný program otvorila kapela Joel worship band. Po nej vystúpili Marana tha so slovom Petra Štupáka a večer ukončili svojím vystúpením a modlitbou Espé.

Sobotný deň sa začal slávením svätej liturgie a po nej pokračoval program vystúpením Sary Jarkovej @ band a Dominiky Gurbaľovej s priateľmi. Po dobrom obede a vstupe Sionu nasledovali workshopy ako tvorivé dielne, prednáška exorcistu o. Matúša Marcina a iné. Bohoslovecká kapela Anastasis svojím vystúpením rozprúdila dobrú atmosféru v začiatkoch večerného programu, ktorý pokračoval, vystúpením spoločenstva PIAR Music, hostí z Chorvátska October Light a do večernej modlitby všetkých pozval svojím slovom o. Slavomír Palfi a Joel worship band.

Účastníkom, ktorý chceli urobiť odvážny odvážny krok ku Kristovi, boli  neustále k dispozícii kňazi pripravení slúžiť sviatosťou zmierenia, poradenskou službou i modlitbou. Moderátorom festivalu bol Ján Jay Hudáček.

Nedeľné doobedie patrilo ľuďom z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave. Piesne a hudba kapely F6 vyvrcholili svätou liturgiou, ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bol o. Martin Mekel, riaditeľ spomínaného centra. V homílii pozval prítomných k odvahe využiť prázdniny a voľný čas pre Božie veci.

Usmiate tváre i svedectvá o požehnanom čase od účastníkov spôsobili radosť organizátorom, ktorí urobili odvážny krok, aby sa Barkafest 2018  mohol uskutočniť.

Animátori sa pripravovali na službu pre Letné stretnutia mládeže aj skrze novokňazské požehnanie Foto

Počas víkendu 22.-24. jún 2018 sa v GMC Bárka uskutočnila Duchovná príprava animátorov a dobrovoľníkov slúžiacich na Letných stretnutiach mládeže, ktorej sa zúčastnilo 35 mladých ľudí. Hlavnou myšlienkou bola modlitba vojaka z fil

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.