POSLEDNÉ SPOLOČNÉ ZÁŽITKY

Aktivita mladých  s názvom 33 dní zo svätým Jozefovom vyvrcholila spoločným zasvätením sa v Juskovej Voli FOTO

Dňa 8.12.2021, pri príležitosti ukončenia Roka svätého Jozefa, sa 19 mladých ľudí, služobníkov i priaznivcov GMC Bárka v Juskovej Voli, zverilo pod ochranu svätého Jozefa.  Mladí 33 dní rozjímali nad tajomstvami, čnosťami, výsadami a bohatým  milostiplným životom svätého Jozefa pomocou knihy Zasvätenie sa svätému Jozefovi, ktorej autorom je Donald H.Callowey Mic.

Súčasťou tejto aktivity bolo päť spoločných zoom stretnutí, na ktorých mladí zdieľali svoje skúsenosti, poznatky i prežívanie budovaniu vzťahu so svätým Jozefom. Mali vytvorenú aj spoločnú Facebookovú skupinu, kde sa zdieľali o tom, čo ich oslovilo a tak sa spoločne motivovali k nasledovaniu čnostného života svätého Jozefa.

Aktivita vyvrcholila slávením svätej liturgie 8.12.2021 o 19.00, ktorú slávil o.Patrik Maľarčík v Chráme svätých Cyrila a Metoda v Juskovej Voli. K duchovnému prežívaniu svätej liturgie sa mladí pripojili sledovaním online prenosu. Po svätej liturgii sa o.Patrik pomodlil zasväcujúcu modlitbu a po nej sa spoločne s mladými pomodlil časť Akatistu k svätému Jozefovi. Tým, ktorým to povinnosti, či technické možnosti dovoľovali, sa stretli ešte na krátkom zoom stretnutí, kde krátko zhodnotili svoje prežívanie počas celých tridsiatichtroch dní.

Bol to pre všetkých veľmi milostivý čas, v ktorom sa zabudnutý svätý Jozef stal pre viacerých po Presvätej Bohorodičke „jedničkou“ spomedzi všetkých svútých.

Týždeň Cirkvi pre mládež Prešovskej archieparchie 2021 FOTO

 

Tohtoročný Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý sa uskutočnil 15.-21.11.2021,  pripravila Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie pre mladých zaujímavý program. Niektoré časti programu bolo možné sledovať online a to prostredníctvom sociálnej siete facebook na profile spomínanej komisie či Instagrame GMC Bárka Juskova Voľa.

Program pre mladých začal už v pondelok 15.11.2020 Godzone tour v Prešove, kam smerovali mnohí mladí z našich farností. Utorok a sobota patrili programu v protopresbyterátoch či farnostiach, kde sa mladí modlili svätý ruženec, adorovali vo svojich spoločenstvách Najsvätejšiu Eucharistiu, či len tak v malých spoločenstvách obdivovali krásu prírody.

V stredu sa mladí, spolu s niektorými kňazmi Komisie pre mládež Prešovskej archieparchie, zúčastnili mini púte do Ľutiny. Mladí z farnosti Miľpoš so svojim správcom o. Jozefom Špesom putovali peši. Na tomto nádhernom pútnickom mieste, v spoločenstve mnohých svätých, ktorých relikvie sa tam nachádzajú, sa spoločne pomodlili spievaný svätý ruženec a svätú liturgiu za mladých Prešovskej archieparchie. V homílii sa mladým prihovoril o. Patrik Maľarčík, duchovný správca GMC Bárka Juskova Voľa. Poukázal na myšlienku z evanjelia podľa Lukáša: „Neboj sa maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo“ (Lk 12,32), v ktorého prežívaní nemôže zabrániť ani pandémia. Poobede v malých skupinkách trávili čas v kruhu spoločenstva, kde sa vzájomne mohli pozdieľať i zabaviť.

Vo štvrtok, v rámci Večerných hovorov, cez aplikáciu ZOOM privítali medzi sebou Juraja Králika, predsedu eRka a zakladateľa programu Zaruky, v ktorom mladí spoznávali hĺbku a krásu učenia Jána Pavla II v teológii tela. Prostredníctvom aplikácie sli.do sa mladí mohli pýtať akékoľvek otázky a dozvedieť sa mnohé hlboké a zaujímavé odpovede.

V piatok večer v  prebiehajúcom Roku svätého Jozefa mohli sledovať stream kapely Peter Milenky Band. Projekt „Ako Otec - hudobná katechéza o tesárovi z Nazareta“ tentoraz pokračoval v téme Otec prijímajúci, ktorú priblížil o. Pavol Jenčo.

V nedeľu  program vrcholil stretnutím mladých so svojím o. arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ, ktoré sa nieslo v duchu posolstva pápeža Františka na 36. svetový deň mládeže. Niektorí mladí, bohoslovci i kňazi, za prísnych epidemiologických opatrení, boli účastní živého stretnutia na Arcibiskupskom úrade v Prešove. Ostatní sa stretnutia zúčastnili online cez aplikáciu ZOOM. Vladyka Ján rozoberal myšlienku „Vstaň, ustanovím Ťa za svedka toho, čo si videl.“ Podelil sa aj s mnohými osobnými skúsenosťami a zážitkami z návštevy pápeža Františka na Slovensku. Mladí mu kládli rôzne otázky, na ktoré s láskou otca odpovedal. Povzbudil mladých i kňazov k aktívnej službe vo svojich farnostiach vlastným svedectvom zo svojich kaplánskych či kňazských čias. Vyslovil aj myšlienku: „Padnúť je ľudské, zostať ležať diabolské, ale vstať anjelské. To je to, čo Boh túži, aby sme robili, keď padneme. Vždy vstali!“ Na záver udelil všetkým archijerejské požehnanie.

 Veríme, že takto všetci mladí mohli zakúsiť, že Cirkev je tu pre nich a aj v tomto čase chce mladým slúžiť. 

 PRVÝ VÍKEND AŠAD v ŠKOLE UČENÍKA

V dňoch 22.-24.októbra 2021 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal prvý víkend Školy učeníka, ktorý je súčasťou dvojročného vzdelávania a formácie mladých animátorov – dobrovoľníkov v Archieparchiálnej škole animátora-dobrovoľníka (AŠAD). Zúčastnilo sa ho spolu 42 účastníkov, o ktorých sa staral tím AŠAD.

Mladí sa zaoberali témami Božia láska; Hriech a spása v Ježišovi Kristovi a Nový život v Kristovi, kde viac ako o nadobudnutie nových poznatkov a informácii bol dôraz kladený na osobnú skúsenosť s Kristom a jeho premieňajúcou a uzdravujúcou láskou. Tému učeníkom priblížil prostredníctvom rôznych aktivít o. Milan Zaleha, stály člen tímu AŠAD.

Celý víkend bol okrem priblíženia témy doplnený i o spoločnú modlitbu, prácu v skupinke, aktivity na vzájomné spoznanie sa a v neposlednom rade o možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Viktória Žolnová

 

V GMC Bárka v Juskovej Voli sa stretli mladí na kurze Filip

V dňoch  15.- 17.10. 2021 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Spolu 33 účastníkov bolo povzbudených spoločnými modlitbami chvál, rôznymi dynamikami, slávením sv. liturgií, zažívaním Božieho odpustenia cez sviatosť zmierenia. Požehnaný čas celého víkendu bol umocnený osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a moci, ktoré sa naplno prejavili v ich životoch. 

Letné stretnutia mládeže 2021 v GMC Bárka aj s vladykom Jánom Babjakom

 Z Božej milosti a dobroty sa aj v tomto roku v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnili Letné stretnutia mládeže 2021. V mesiacoch júl a august navštívilo mládežnícke centrum 749 mladých účastníkov vo veku od 9 do 18 a viac rokov, o ktorých sa staral tím 199 animátorov, 14 kňazov a 6 zdravotníkov. Hlavná myšlienka stretnutí sa niesla v duchu prežívania Roka svätého Jozefa, ako aj v duchu túžobne očakávanej návštevy pápeža Františka na Slovensku.

 Program bol popretkávaný katechézami, diskusiami so zaujímavými hosťami, rôznymi hrami, túrou, prácami v skupinke, worshopmi, koncertmi a rôznymi zábavnými večermi. Zaujímavosťou bola taktiež táborová hymna s názvom Svätý Jozef z dielne kapely Onezim.

Vzácnosťou letných stretnutí mládeže bola i návšteva o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý sa spolu s mladými modlil počas sv. liturgie, ohlásil Božie slovo a tiež diskutoval na rôzne zaujímavé otázky, ktoré mali možnosť klásť samotní účastníci turnusu. Mladí takto mohli zakúsiť jeho starostlivosť o nich ako o tých, ktorí sú nielen budúcnosťou ale i prítomnosťou našej cirkvi.

Pravidelnou návštevou na každom turnuse bol o.Juraj Gradoš, šéfredaktor časopisu Slovo, ktorý sa s mladými rozprával o jeho obsahu, víziách, ako aj túžbach, aby tento časopis reflektoval potreby mladých ľudí. Na poslednom turnuse navštívila GMC Bárku aj RTVS, aby sa mladí účastníci i animátori stali súčasťou dokumentu o návšteve pápeža Františka na Slovensku.  

 Mladí, oslovení Božou prítomnosťou, upevňovali svoje vzťahy k Bohu, Presvätej Bohorodičke a svätým a to najmä k svätému Jozefovi skrze modlitby, každodenné slávenia svätej liturgie, adorácie, krížové cesty a pod. Vo sviatosti zmierenia menili svoje životy a budovali svoje vzťahy v Kristovom spoločenstve. Naplnení Božím Duchom sa vydali k svojim rodinám či priateľom aby tak svedčili o Božej dobrote a láske.

  Udržujme oheň

V rámci aktivity „Udržujme oheň“ realizovanou GMC Bárka v Juskovej Vola, mladí animátori a dobrovoľníci začali objavovať tajomstvo a krásu jedného z pokladov Katolíckej Cirkvi, ktorým je Katechizmus Katolíckej Cirkvi (KKC).

Ak si účastník alebo absolvent AŠAD a prehliadol si túto možnosť, či registračný formulár, daj nám o tom vedieť a pripoj sa k nám:
gmcbarkajuskovavola@gmail.com
Hlavným cieľom iniciatívy „Udržujme oheň“ je, ako to aj zo samotného názvu vyplýva, udržať v mladých oheň viery, nádeje a lásky, aby v tomto čase pandémie neboli sami, ale spolu s ostatnými, hoci len v on-line priestore, vytvárali spoločenstvo a tak prehlbovali svoju vieru a vzájomne sa povzbudzovali.
Animátori a dobrovoľníci GMC Bárka, ako účastníci Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka (AŠAD), tak aj absolventi, rozdelení do malých skupiniek, spolu so svojimi animátormi po častiach čítajú KKC a následne v skupinkách diskutujú a zdieľajú sa o danej téme.
Takto mladí majú možnosť nielen rásť v poznaní Boha svojím rozumom, ale najmä prehlbovať svoj vzťah s Ním, byť pri Ňom blízko a následne o Ňom vydávať svedectvo vo svete.
Viktória Žolnová

PRVÝ VÍKEND AŠAD O KERYGME, MODLITBE, MÉDIÁCH A MISIÁCH FOTO

V dňoch 11.-13.septembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal prvý víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), na ktorom sa stretlo 41 účastníkov Školy učeníka a 52 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 13 animátorov a dvoch kňazov.

V Škole učeníka, o. Milan Zaleha mladým priblížil Kerygmu, ktorej súčasťou boli témy ako Poslanie človeka, Hriech a Ježišovo vykupiteľské dielo.

 V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky, o. Patrik Maľarčík hovoril o Intimite vo vzťahu s Bohom, Modlitbe a tiež priblížil mladým Sväté Písmo.

V mediálnom odbore, pod vedením Branislava Bačovčina, bol mladým vysvetlený cieľ odboru, ktorým je ľuďom prinášať Boha aj cez média.

V misijnom odbore, Annamária Gnipová priblížila mladým vznik a pôvod misií ako aj samotný cieľ misijného odboru.

Stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie vo Svidníku FOTO

V sobotu 5. septembra sa vo Svidníku uskutočnilo Stretnutie mládeže Prešovskej archieparchie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ. Do Svidníka prišlo viac než 200 mladých z celej archieparchie, ktorých sprevádzalo vyše 35 kňazov. Program sa začal modlitbou mládežníckeho posvätného ruženca, po ktorom nasledovala archijerejská sv. liturgia s o. arcibiskupom Jánom SJ. Pri homílii vladyka upriamil pozornosť mladých na postavu Abraháma, ktorý po tom, čo dovolil Bohu konať vo svojom živote, okúsil veľké požehnanie. Tak Boh chce vstúpiť aj do života mladého človeka, aby ho mohol požehnať a naplniť pokojom a šťastím. Po liturgii predstavil o. Patrik Maľarčík, duchovný správca Bárky v Juskovej Voli, absolventov Archieparchiálnej školy animátora – dobrovoľníka. Vladyka Ján im odovzdal 19 absolventských listov, z toho 17 v odbore animátor skupinky a 2 v kreatívnom odbore. Okrem toho, v rámci odboru animátor skupinky,  vladyka  odovzdal 15 mladým aj osvedčenie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a certifikované Konferenciou biskupov Slovenska. Otec arcibiskup povzbudil nových animátorov k horlivej a radostnej službe v Cirkvi. V závere liturgického slávenia pozdravila všetkých prítomných aj primátorka mesta Svidník, p. Marcela Ivančová. Po obede pokračovalo stretnutie mladých s vladykom Jánom v Dóme kultúry. Celý program sa niesol v duchu myšlienky: „Mládenec, hovorím ti vstaň!“ (Lk 7,14), ktorú určil mladým na celom svete pápež František na rok 2020. Bohatý program mladých tvoril duchovné slovo, svedectvo, prezentácie centier pre mladých v Juskovej Voli, Prešove i Košiciach, hymna v podaní kapely Onezim i diskusia s o. arcibiskupom Jánom SJ. Celé stretnutie hudobne doprevádzala kapela zo spoločenstva Dvaja-Traja pod vedením o. Františka Sochoviča. Nádhernou bodkou celého programu bol muzikál mladých o sv. Augustínovi. Na záver stretnutia sa všetkým poďakoval a svoje archijerejské požehnanie udelil o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý zároveň oznámil, že najbližšie stretnutie mládeže bude v Humennom. 

Letné stretnutia mládeže 2020 v GMC Bárka aj s vladykom Jánom Babjakom a zahraničným hosťom FOTO

Letné stretnutia mládeže 2020 sa tento rok z Božej milosti uskutočnili aj napriek hrozbe šíriaceho sa vírusu korony.  V mesiacoch júl a august sa ich zúčastnilo 740 mladých účastníkov vo veku od 9 do 26 rokov, o ktorých sa staral tím 200 animátorov, 14 kňazov a 3 zdravotníkov. Letné stretnutia mládeže prebiehali formou siedmych týždenných turnusov pre rôzne vekové kategórie. Hlavnou myšlienkou stretnutí bola myšlienka od pápeža Františka mladým pre tento rok: „Mládenec, hovorím ti, vstaň.“ (Lk 7,14)

Program bol ako zvyčajne popretkávaný katechézami, prednáškami, diskusiami so zaujímavými hosťami, rôznymi hrami, túrou, prácami v skupinke, worshopmi, koncertmi kapely Onezim či Peter Milenky Band a rôznymi zábavnými večerami. Vzácnosťou letných stretnutí mládeže bola i zahraničná návšteva laického misionára z Rakúska, z organizácie Domov Srdca, ktorý mladým vydal svedectvo o svojom obrátení a nasledovaní Krista ako aj  priblížil misiu spomínanej organizáciu. Mladých v neposlednom rade navštívil                                i o. arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa spolu s nimi modlil počas sv. liturgie a tiež diskutoval na rôzne zaujímavé otázky, ktoré mali možnosť klásť samotní účastníci turnusu. Mladí takto opäť zakúsili jeho záujem byť im blízko, ako aj jeho starostlivosť o nich. Samozrejmou súčasťou programu bola každodenná svätá liturgia, adorácie, krížové cesty, modlitby k Presvätej Bohorodičke a iné, skrze ktoré mladí prehlbovali svoj vzťah k Bohu, Panne Márii i svätým.

Mladí, dotknutí Božou prítomnosťou, očistení od hriechu skrze sviatosť zmierenia, posilnení sviatosťou Eucharistie a silou spoločenstva sa vydali k svojim rodinám či priateľom, aby tak boli svedkami Božej dobroty a lásky.

 

ANIMÁTORI SA PRIPRAVOVALI NA LETNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE

 Dňa 10.07.2020 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli na prípravnom stretnutí pred Letnými stretnutiami mládeže stretlo viac ako 80 animátorov - dobrovoľníkov.

Stretnutie sa začalo sv. liturgiou, pokračovalo obedom a popoludňajším programom, ktorého súčasťou bola prednáška o. Martina Tkáča. Ten povzbudil animátorov, aby boli jedným tímom, aby si navzájom pomáhali a nebojovali medzi sebou. Po prednáške sa animátori rozdelili do niekoľkých skupín podľa toho, kto sa akej službe na LSM bude venovať, aby sa tak spoločne v službe povzbudili a pripravili všetko potrebné.

Stretnutie bolo zavŕšené adoráciou, počas ktorej sme prosili o požehnanie Letných stretnutí mládeže, animátorov, kňazov i účastníkov.  

 FORMÁCIA MLADÝCH NA AŠAD BOLA ZAVŔŠENÁ TÝŽDŇOVÝM SRETNUTÍM V GMC BÁRKA

 

V dňoch 05. - 10.07.2020 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnila Archieparchiálna škola animátora - dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 53 účastníkov Školy učeníka a 35 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 11 animátorov a dvoch kňazov. Vzhľadom k tomu, že AŠAD prebiehala počas celého týždňa, mladí mali možnosť vypočuť si prednášky dotýkajúce sa štyroch tém a teda aj privítať štyroch rôznych hostí.

  V Škole učeníka, hneď v prvý deň medzi mladých zavítal otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa spolu s mladými venoval téme Cirkvi a jej štruktúre. V nasledujúci deň, o. František Sochovič priblížil tému Modlitby chvál, zranenia a odpustenie. V stredu sa mladí spolu s o. Patrikom Maľarčíkom zamerali na tému Zmena myslenia a v posledný deň o. Martin Tkáč vysvetľoval Liturgiu a objasnil význam krstného povolania. 

                                                                                                       

V Škole služby, v odbore animátor skupinky, Lukáš Demjančík priblížil mladým tému Vízie, ciele a motivácia. V utorok sa prednášky niesli v téme Delegovania spolu s lektorkou Erikou Novotnou. Nasledujúci deň, mladí privítali Gabriela Paľu, ktorý vysvetľoval tému Prezentácia na verejnosti. Posledný deň, Viktória Žolnová priblížila mladým tému Tímovej práce.   

V kreatívnom odbore, sa účastníci učili aplikovať do praxe to, čo sa o kreativite naučili a to prípravou rôznych ozdobných predmetov.  

V mediálnom odbore, pod vedením Dominiky Šimkovej, si mladí zopakovali, čo sa počas roka naučili a nadobudnuté poznatky tak hneď využili pri tvorbe projektu, ktorý obsahoval príspevky pre sociálne siete, fotografie a videá, informačné grafiky, návrh a realizáciu video pozvánky na AŠAD. 

Posledný večer patril rozlúčke s mladými, ktorých dvojročná formácia na AŠAD sa týmto víkendom končila. Večer začal slávnostnou sv. liturgiou, po skončení ktorej otcovia požehnaním vyslali mladých do služby. Škola učeníka si pripravila pre účastníkov Školy služby zábavný program v závere ktorého sa k ďakovnému slovu dostali účastníci Školy služby.  

 V GMC Bárka v Juskovej Voli sa stretli mladí na kurze Filip 

V dňoch  06.- 08.03. 2020 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Spolu 60 účastníkov bolo povzbudených spoločnými modlitbami chvál, rôznymi dynamikami, slávením sv. liturgií ako aj osobnými svedectvami jednotlivých členov tímu o Božej láske a moci, ktoré sa naplno prejavili v ich životoch. 

Mladí Prešovskej archieparchie sa stretli na Jarnom tábore v GMC Bárka v Juskovej Voli FOTO

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus (Gal 2,20). V duchu týchto slov sa niesli aj dni, ktoré sme prežili v Bárke počas jarného tábora. Všetci účastníci tohto tábora, ktorý sa konal od 2.3. – 6.3.2020, roztrhali a pochovali svoje staré „JA“, aby sa znovuzrodili a tak našli odvahu, pokoru a slobodu. O odhodlaných osemdesiattri detských duší sa staral tým šestnástich animátorov na čele s Františkom Onderkom a Samuelom Šimkom. Kňazi o. Vlado Petrík a o. Patrik Palčo sa starali o náš duchovný život prostredníctvom katechéz, kázni a našu dušu očisťovali sviatosťou zmierenia. Počas celého týždňa sme budovali 3 typy vzťahov: vzťah s Nebeským Otcom, vzťah so sebou samým a v neposlednom rade vzťah s ľuďmi okolo nás. Veríme, že semienko viery zasiate do týchto sŕdc bude prinášať mnohonásobnú úrodu.

 MLADÍ SA NA AŠAD OBOZNAMOVALI S TÉMAMI NOVEJ EVANJELIZÁCIE A BIOETIKY FOTO

 V dňoch 28.02.-01.03.2020 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konala Archieparchiálna škola animátora - dobrovoľníka (AŠAD), ktorej sa zúčastnilo 62 účastníkov Školy učeníka a 44 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 20 animátorov a dvoch kňazov.

  V Škole učeníka, o. Milan Zaleha priblížil mladým tému Kerygmy a Novej evanjelizácie. Účastníci sa učili ako napísať a následne povedať svoje svedectvo.

 V Škole služby, v odbore animátor skupinky, mladí privítali veľmi vzácneho hosťa, ktorým bola Renáta Ocilková. Spolu s mladými sa ponorila do tém Bioetiky a hodnoty života.

 V kreatívnom odbore, tento krát pod vedením Moniky Frišničovej a hosťa Františka Klempara, sa animátori učili aké techniky možno využiť pri kreatívnej evanjelizácii.   

V mediálnom odbore, ktorý viedla Dominika Šimková, sa mladí zaoberali tvorbou a strihaním videa.

Mladí z protopresbyterátov Svidník, Stropkov a Giraltovce sa stretli na víkende v GMC Bárka Juskova Voľa FOTO

 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Ef 6,13. Mať správnu výzbroj je pre hrdinu mimoriadne dôležité a deti a mládež z dekenátov Svidník, Stropkov a Giraltovce mali skvelú možnosť načerpať duchovnú silu k svojmu hrdinstvu v dňoch 21.–23. februára 2020 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Témou víkendu bolo heslo: ,,IT HRDINA – AJ TY HRDINA“ a účastníci mohli vďaka svojím kňazom a animátorom objavovať v sebe ,,hrdinu lásky“, ktorého príkladom má byť Ježiš Kristus. Program bol bohatý na katechézy, aktivity, práce v skupinke, spoločné modlitby a mnohé iné činnosti posúvajúce všetkých bližšie k Bohu. Určite nechýbalo ani nadväzovanie nových priateľstiev a vzťahov. Vrcholom víkendu a tiež aj najväčším duchovným pokrmom boli každodenne slávené sväté liturgie. Boli sme svedkami vzniku tak úžasného spoločenstva mladých , ktorí neváhali prísť a stali sa tak súčasťou tohto požehnaného času. Veríme, že si z tohto  zážitku odnesú tie najkrajšie spomienky a skrze nich sa bude ďalej rozhojňovať Božie kráľovstvo.

Život v Kristovi FOTO

Počas víkendu 24.-26.01.2020  sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Život v Kristovi, ktorého sa zúčastnilo 44 mladých ľudí. Tím pod vedením Petra Liptáka z Košíc sa venoval týmto témam: dôležitosť modlitby, prečo a ako čítať Božie slovo, ako obstáť v duchovnom boji, ako sa nechať viesť Svätým duchom a ako hovoriť iným o Kristovi. Obohatením a spestrením programu boli rôzne dynamiky, nechýbalo každodenné slávenie Eucharistie, osobná i spoločná modlitba.

AŠAD O IDENTITE BOŽIEHO DIEŤAŤA, PARTNERSKÝCH VZŤAHOCH, KREATÍVNEJ MODLITBE A TVORBE BLOGU FOTO

 V dňoch 17.-19.01.2020 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli uskutočnil ďalší víkend Archieparchiálnej školy animátora - dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo 53 účastníkov Školy učeníka a 40 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 17 animátorov a dvoch kňazov.

 V Škole učeníka, hosť víkendu Mgr. Marcelka Demjančíková, priblížila mladým témy ako Moja identita Božieho dieťaťa, falošné identity a človek ako dar.

 V Škole služby, v odbore animátor skupinky, Mgr. Richard Vašečka hovoril o Identite muža a ženy, partnerských vzťahoch, líderstve a vodcovstve i o dôležitej úlohe kresťana v spoločnosti.

V kreatívnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, sa účastníci venovali téme Kreatívna modlitba.

V mediálnom odbore, Dominika Šimková učila účastníkov tvoriť blog.

Ples pre animátorov a dobrovoľníkov GMC Bárka 2020 foto

 

Dňa 11. januára 2020 sa v GMC Bárka uskutočnil 14. ročník animátorského plesu. Tento rok sa ples niesol v štýle „Hviezdnej noci“ a bol prepojený s Božím Slovom z Matúšovho evanjelia: Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Mt 14, 28-29 V homílii zaznelo, že ak budeme hľadieť na Ježiša, tak budeme schopní kráčať nielen po červenom koberci, po ktorom kráčajú hviezdy tohto sveta, ale budeme môcť kráčať po vode, tak ako kráčal Peter. Ples hudobne sprevádzala kapela Fantastic zo Stropkova a moderátorskou dvojicou večera boli Terka Misárová a Samuel Šimko. Celý večer bol sprevádzaný dobrou náladou, spevom a tancom a taktiež nechýbala zaujímavá tombola.

   

 Zimný tábor 2020 Foto

V dňoch 2 – 5. 1. 2020 GMC Bárka opäť ožila detským smiechom, doznievajúcou vianočnou náladou, vôňou ihličia či tichých dotykov maličkých, snehových vločiek na streche centra. Toto všetko signalizovalo, že nastal čas zimného tábora. Na tomto Božom diele pracoval hlavný animátor Timotej Pulščák, 22 dobrovoľníkov a otec Erik Hrabčák, ktorý každý deň prinášal mladým Ježiša. Krista, ktorého sa skrze svätých učili odvážne nasledovať. Boli vyrozprávané chrabré, láskyplné, oddané životy Márie Goretti a Dominika Sávio. Celý tábor deti sprevádzala hrdinka Mulan, ktorá nám ukazovala skutočnú odvahu. Odvahu byť poslušný, pokorný, čistý, slúžiť, plávať proti strhujúcemu prúdu dnešnej doby, nasledovať Krista. Veríme, že sa s našimi odvážnymi bojovníkmi za lásku stretneme aj o rok ! Ďakujeme. 

 KURZ FILIP  foto

V dňoch  6.- 8.decembra 2019 sa v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. Kurzu sa zúčastnilo 52  mladých z rôznych farností Prešovskej archieparchie a z okolitých diecéz. Mnohí z prítomných odovzdali vládu nad svojim životom Ježišovi Kristovi iní prijali rozhodnutia viac sa modliť, čítať Božie slovo či nájsť si spoločenstvo. Účastníci kurzu využili tento čas aj na duchovné rozhovory, pristúpili k sviatosti zmierenia a víkend zavŕšili nedeľným slávením eucharistie.

AŠAD O MODLITBE, IDENTITE BOHA, FOTOGRAFII A TVORBE PLAGÁTOV

 V dňoch 29.11-01.12 2019 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konala Archieparchiálna škola animátora - dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo 59 účastníkov Školy učeníka a 41 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 18 animátorov a troch kňazov. 

V Škole učeníka, hosť víkendu o. Slavomír Tarasovič, priblížil mladým Identitu Boha ako Otca, mladí sa rozprávali i o Duchovnom boji a Prístupových cestách zlého, a okultizme. 

V Škole služby v odbore animátor skupinky o. Patrik Maľarčík hovoril o Intimite vo vzťahu s Bohom, Modlitbe a tiež priblížil mladým Sväté Písmo.

 V kreatívnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, bola účastníkom vysvetlená História a kompozícia fotografie, a mladí sa tiež učili ako nastaviť fotoaparát pri rôznych príležitostiach a svetle. Teóriu si mladí vyskúšali aj v praxi a to zhotovovaním fotografií.

 V mediálnom odbore, ktorý viedla Dominika Šimková a Branislav Bačovčin, sa mladí učili ako tvoriť plagáty a logá.

 Začali sme tematické víkendy v Bárke

/dekanáty Bardejov, Hrabské/ 

Reťaz témetických víkendov v tomto školskom roku sme odštartovali s deťmi z dekanátov Bardejov, Hrabské a malou skupinou detí z popradského dekanátu.  Na palube našej Bárky sa tentoraz zhromaždilo 70 detí a 14 animátorov. Sprevádzali ich kňazi o. Erik Hrabčák a o. Lukáš Šoltýs spoločne so zodpovedným laikom Františkom Onderkom a Terkou Misárovou,  ktorí spolu s tímom animátorov odovzdávali svoj čas a láskavosť počas tohto víkendu skrze svoju múdrosť, slovo  i rôzne aktivity. Spoločne sme zažili nielen veľa zábavy, ale načerpali aj veľa duchovného dobra. Prostredníctvom témy, výsostne aktuálnej:

„IT HRDINA – AJ TY HRDINA

Sme chceli deťom a mladým účastníkom a priblížiť pohľad sieťovej IT závislosti jednotlivca a dôsledky spôsobené nezáujmom o blížneho. Ďalej sme sa snažili pochopiť, kto by mal byť v mojom živote hrdinom lásky? – JA! A v neposlednom rade aplikovať Božiu výzbroj a jej atribúty do svojho života. V závere víkendovky sme si chceli priblížiť svätosť hrdinov lásky v našom svete, teda mučeníkov lásky a čistoty.   FOTO

V GMC Bárka V Juskovej Voli sa uskutočnil kurz Zbav nás Zlého FOTO

V dňoch 15.-17.11.2019 v GMC Bárka v Juskovej Voli konal kurz Zbav nás Zlého. O. Jozef Maretta spolu s hudobným tímom pripravil pre  41 účastníkov program počas ktorého mohli spoznať taktiku a spôsob boja Zlého. Predstavil mená zlých duchov, hovoril o vstupných bránach, cez ktoré k nám môže preniknúť a tiež rozdelil ľudí do piatich základných skupín podľa vnímania existencie zlého ducha. Okrem spoločných modlitieb, slávení sv. liturgií, práce v skupinkách, nechýbal ani čas na svätú spoveď, čo je, ako to povedal o. Maretta, najväčším exorcizmom.

AŠAD O PRAKTICKOM VEDENÍ STRETIEK,  UČENÍCTVE, KREATIVITE A MARKETINGOVOM PLÁNE FOTO

 

V dňoch 25.-27. októbra 2019 sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konala Archieparchiálna škola animátora-dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo 60 účastníkov Školy učeníka a 40 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 22 animátorov a dvoch kňazov.

  V Škole učeníka, hosť víkendu o. Slavomír Zahorjan, priblížil mladým tému Služby v Cirkvi a vysvetlil, čo to znamená byť Ježišovým učeníkom.

  V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom Mgr. Ivana Strelcová, ktorá mladým hovorila o Praktickom vedení stretiek. Tvorbu a vedenie stretka si mladí aj vyskúšali a to na príklade modelového stretka.

V kreatívnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, účastníci nadobúdali zručnosť v tvorbe hier, aktivít, či modlitieb tak, aby spomenuté kreatívnym spôsobom priblížilo hlavnú tému.

V mediálnom odbore, ktorý vedie Dominika Šimková, účastníci preberali Základy marketingu, kde sa zamerali na tvorbu marketingového cieľa, nástrojov a plánu pre GMC Bárka na školský rok 2019/2020.

PRVÝ VÍKEND AŠAD O KERYGME, EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCII, KREATIVITE I MÉDIÁCH

V dňoch 04.-06. októbra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal prvý víkend Archieparchiálnej školy animátora-dobrovoľníka (AŠAD), na ktorom sa stretlo 68 účastníkov Školy učeníka a 34 účastníkov Školy služby. O mladých sa staral tím 20 animátorov a dvoch kňazov. 

V Škole učeníka bol hosťom víkendu o. Rastislav Baka, ktorý mladým priblížil Kerygmu, ktorej súčasťou boli témy ako Poslanie človeka, Hriech a Ježišovo vykupiteľské dielo.

  V Škole služby v rámci odboru animátor skupinky bola hosťom Mgr. Ivana Strelcová, ktorá mladým hovorila o téme Efektívnej komunikácie a spätnej väzby. 

V kreatívnom a mediálnom odbore, pod vedením Evy Nemcovej, bol mladým vysvetlený cieľ oboch odborov, ktorým je ľuďom prinášať Boha cez kreativitu a či médiá.  

 

Letné stretnutia mládeže 2019 v GMC Bárka aj s vladykom Jánom Babjakom a zahraničnými lektormi

 Letné stretnutia mládeže 2019 navštívilo v mesiacoch júl a august takmer 900 mladých účastníkov vo veku od 9 do 18 a viac rokov o ktorých sa staral tím 200 animátorov, 13 kňazov a 3 zdravotníčiek. Hlavnou myšlienkou stretnutí bola myšlienka od pápeža Františka mladým pre tento rok: Hľaslužobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) či apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka Christus Vivit.                                                                                                                                           

Program bol popretkávaný katechézami, prednáškami, diskusiami so zaujímavými hosťami, rôznymi hrami, túrou, prácami v skupinke, worshopmi, koncertmi kapely Onezim a rôznymi zábavnými večerami. Počas letných stretnutí mládeže sa po prvýkrát uskutočnil i anglicko – slovenský tábor, na ktorom mladí pracovali v aj v anglických jazykových skupinkách pod vedením zahraničných lektorov z USA, Gruzínska či Ukrajiny. Vzácnosťou letných stretnutí mládeže bola i návšteva misionárov z Portugalska či pútnikov z Českej republiky a Francúzka. Mladých navštívil i o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa spolu s nimi ako modlil počas sv. liturgie, tak aj vydal na krátku túru, či im venoval chvíľku počas voľna. Mladí takto mohli zakúsiť jeho starostlivosť o nich ako o tých, ktorí sú nielen budúcnosťou ale i prítomnosťou našej cirkvi. 

Mladí, oslovení Božou prítomnosťou, upevňovali svoje vzťahy k Bohu, Presvätej Bohorodičke a svätým skrze modlitby, každodenné slávenie svätej liturgie, krížové cesty, adorácie a pod. Vo sviatosti zmierenia menili svoje životy a budovali svoje vzťahy v Kristovom spoločenstve. Naplnení Božím Duchom sa vydali k svojim rodinám či priateľom aby tak svedčili o Božej dobrote a láske. 

Bárkafest 2019 FOTO

Počas víkendu 28. - 30.06.2019 sa v GMC Bárka Juskova Voľa uskutočnil ďalší ročník Bárkafestu. Hlavná myšlienka „Pošli mňa“ sa dotýkala viac ako 300 účastníkov, ktorí odpovedali na pozvanie a prišli na Bárkafest. Piatkový večerný program otvorila kapela Onezim. Po nej vystúpili MARANA THA a večer ukončili svojím vystúpením a modlitbou Lamačské chvály.

Sobotný deň, ktorý bol zároveň sviatkom sv. apoštolov Petra a Pavla, sa začal slávením svätej liturgie a po nej pokračoval program vystúpením hudobnej skupiny KALICH a spoločenstva ON zo Starej Ľubovne. Po dobrom obede a vstupe Slávky Tkáčovej nasledovali workshopy ako tvorivé dielne, a prednáška hosťa Branislava Škrípeka. Peter Milenky band svojím vystúpením rozprúdil dobrú atmosféru v začiatkoch večerného programu, ktorý pokračoval, vystúpením Hope rise, F6 a v závere dňa do večernej modlitby všetkých pozval svojím slovom Peter Lipták.

Počas celého víkendu boli účastníkom k dispozícii kňazi pripravení slúžiť sviatosťou zmierenia, poradenskou službou i modlitbou. Moderátorom festivalu bol Ján Jay Hudáček.

Nedeľné dopoludnie patrilo Spoločenstvu Pavol

2008 © Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len s písomným súhlasom majiteľa.